اطلاعیه:
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ


بر طبق گزارشات رسیده از ایران ، ظرف هفته گذشته و در آستانه برگزاری تظاهراتهای 16 آذر بر علیه رژیم وحوش اسلامی ایران ، نیروهای اطلاعات و سرکوب رژیم ، دست به آدم ربایی ودستگیریهای گسترده فعالین چپ  دانشجویی در منازل و دانشگاه ها زده و این تعرض همچنان ادامه دارد . حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ در اعتراض به این تعرض مستاصل رژیم اسلامی ایران و در دفاع از مبارزات حق طلبانه دانشجویان و با خواست فوری آزادی بی قید وشرط تمام زندانیان سیاسی از مردم آزادیخواه ، احزاب ،سازمانها ،نهادها و شخصیتهای اجتماعی می خواهد روز پنج شنبه برابر با 06/12/2007 ساعت 16.30 در آکسیون مقابل روزنامه GP شرکت کنند.
به این دستگیریها باید به گونه ای گسترده اعتراض کرد، این تعرض و آدمربایی رژیم اوباش اسلامی را نباید بی جواب گذاشت. دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب  در مبارزه خود با حکومت مرتجع اسلامی شایسته بهترین حمایتها هستند.

آکسیون در مقابل روزنامه GP
پنج شنبه 06/12/2007
ساعت 16.30
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ
13 آذر 86- 4 دسامبر 2007
تلفن اطلاعات 555 1 444  070