اطلاعیه شماره ۳
اتحادیه های کارگری بر علیه اعدامها
و
در دفاع از ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام

در پی تماس فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اتحادیه ها و تشکلات کارگری در آمریکا، این تشکلات، رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر اعدام های وحشیانه، دستگیری و سرکوب فعالین سیاسی و کارگری قویا محکوم کردند. این تشکلات خواهان پایان دادن فوری به اعدامها و آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان، لغو احکام صادره بر علیه فعالین کارگری سنندج و همچنین آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو و بختیار رحیمی شدند. متن قطعنامه و امضا کنندگان این قطعنامه به قرار زیر است :  

ما نمایندگان اتحادیه های کارگری رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر اعدامهای وحشیانه، دستگیری فعالین کارگری و دانشجویی و سرکوب سیستماتیک مردم در ایران محکوم میکنیم.

ما نمایندگان اتحادیه های کارگری خواهان توقف فوری کلیه اعدامها در ایران هستیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

ما نمایندگان اتحادیه های کارگری خواهان آزادی فوری تمامی فعالین کارگری، محمود صالحی، منصور اسانلو، بختیار رحیمی و همچنین لغو کلیه احکام صادر شده علیه فعالین اتحادیه کارگران اخراج و بیکار در سنندج – ایران هستیم.

۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. ما خواهان لغو اعدام در جهان هستیم و از اینرو از قطعنامه عفو بین الملل برای لغو اعدام در سطح جهان حمایت میکنیم. ما یکبار دیگر رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر اعدام هزاران تن از مخالفین سیاسی قویا محکوم میکنیم. 

ما تصویب میکنیم که سران رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه کارگران و مردم در ایران باید محاکمه شوند.

اتحادیه کارگران شهرداری (لوکال ۲۶۲۰)، اتحادیه کارکنان حرفه ای و مهندسی، اتحادیه کارگران نجاری (لوکال ۲۰۹)، اتحادیه بین المللی کارگران خدمات (لوکال ۶۶۰)، فدراسیون شوراهای کارگران لس آنجلس، اتحادیه کارگان حمل و نقل و (لوکال ۵۰۲)، اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (لوکال ۳۳۸)، کنگره سازمانهای صنعتی و فدراسیون کار آمریکا (شعبه لس آنجلس)، فدراسیون معلمین آمریکا (لوکال ۱۰۲۱)، اتحادیه کارکنان سینما و تئاتر (لوکال ۷۲۸)، اتحادیه کارگران ماشین

 

سازی (لوکال ۹۴)، اتحادیه کارگران مواد غذایی (لوکال ۷۷۰)، اتحادیه کارگران مخابرات (لوکال ۹۰۰۰)، اتحادیه کارگان متال (لوکال ۱۰۸)، اتحادیه کارگران نساجی (لوکال ۲۲۹۷)، اتحادیه کارگران نجار (لوکال ۴۰۹)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۱۱۸۶)، اتحادیه کارکنان هتل و رستوران (لوکال ۱۱۸۴)، اتحادیه کارگران بارانداز (لوکال ۱۷۱۰)، اتحادیه کارگران شستشو (لوکال ۵۲)، اتحادیه کارگران ساختمانی (لوکال ۱۱۷۰)

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۷ سپتامبر ۲۰۰۷