اطلاعیه!

بررسی جوانب مختلف و فراهم آوردن ملزوماتی گسترده تر جهت مسدود و منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژیم اسلامی بمثابه امری عاجل در دستور ″کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی″ قرار دارد.  هما ارجمند مسئول و هماهنگ کنندۀ کمپین موفق ″علیه دادگاههای شریعه″ درکانادا مسئولیت کمپین مزبور را به عهده دارد. این کمپین از هم اکنون نوید کسب قدرت مردمی و گستردگی بیشتری را میدهد. بدین لحاظ بمنظور تأمین اطلاعات وسیعتر از منویات و دستورالعملهای ضروری و آتی کمپین و تسهیل مشارکت بیشتر مردم در آن ازهما ارجمند جهت برگزاری جسله ای در پلتاک دعوت به عمل آمده است.
زمان: شنبه سیزدهم فوریه ۲۰۱۰ مطابق بیست و چهارم بهمن  ۱۳۸۸،  یازده صبح بوقت غرب آمریکا و کانادا،دوبعد ازظهربوقت شرق آمریکا و کانادا، ده و نیم شب بوقت ایران و مطابق هشت شب بوقت اروپای مرکزی.
مکان: پلتاک- خاورمیانه- ایران- کمپین دوم، با هما ارجمند.
این جلسه جهت ایجاد تسهیلات بیشتر برای حضور علاقه مندان در ایران و سایر کشورها از طریق یاهو و بایلاکس نیز قابل دسترسی خواهد بود.
دفتر روابط عمومی کمپین مزبور با توجه به محدودیتها و دشواریهای تکنیکی موجود در اینترنت که رژیم  اسلامی نقش عمده ای را در آن بازی میکند، تمام سعی خود را برای ایجاد تسهیلات لازم جهت طرح پرسش و اظهار نظر از جانب علاقه مندان ِ به حضور درجلسه به عمل خواهد آورد.

دفتر روابط عمومی ″کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی″