چادر اطلاعاتی و نمایشگاه عکس

علیه جنگ علیه دو قطب تروریستی

بشریت متمدن در مقابل این دو قطب خواهد ایستاد

مکان : اسن ؛ آلمان

زمان : شنبه 24 نوامبر 2007 از ساعت 12:00 تا 16:00

حزب اتحاد کمونیسم کارگری - واحد آلمان

تلفن های تماس : 00491626343721 بهرام نظر نیا و 004901786021028 محمد مظلوم