ابراهیم مددی و رضا دهقان آزاد شدند!
تمامی کارگران و دانشجویان زندانی نیز باید فورا آزاد شوند!

بنا به گزارش سندیکای شرکت واحد، ابراهیم مددی، نائب رئیس سندیکای رانندگان شرکت واحد پس از پنج ماه که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع در مقابل منزل آقای اسانلو" در زندان اوین و قزل حصار زندانی شده بود، دیروز یکشنبه ۲۵ آذر آزاد شد.

همچنین بنا به خبری از جانب "کمیته همسبتگی با کارگران ایران – استرالیا"، رضا دهقان، عضو هیات موسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان نیز با قرار وٽیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده است. لازم به یاد آوری است که وضعیت جسمانی محمود صالحی بحرانی است. ایشان نیازمند معالجه فوری و استراحت است. تلاش برای آزادی و معالجه محمود صالحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی ابراهیم مددی و رضا دهقان را به خانواده های ایشان، طبقه کارگر و کلیه کسانیکه برای آزادی این فعالین کارگری تلاش کردند، صمیمانه تبریک میگوید. آزادی ابراهیم مددی و رضا دهقان را باید جشن گرفت. این یک پیروزی در گرماگرم مبارزه برای آزادی منصور اسانلو، محمود صالحی و کلیه کارگران و دانشجویان دستگیر شده است.

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را باید قاطعانه تا آزادی بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان و تمامی زندانیان سیاسی ادامه داد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری به خانواده های دانشجویان دستگیر شده که پرچمدار مبارزه برای آزادی فرزندان خود شده اند، درود میفرستد. این "تشکل" باید به تشکل خانواده ها برای آزادی کلیه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی تبدیل شود. حزب از تمامی مردم آزادیخواه میخواهد که در حمایت از این مبارزه به میدان آیند. حزب از کلیه کارگران میخواهد که با برگزاری مجامع عمومی خود خواستار آزادی تمامی دستگیر شدگان شوند. آزادی تمامی دستگیر شدگان دانشجو و کارگر و کلیه زندانیان سیاسی یک حلقه گرهی در پیشروی مبارزه برای سرنگونی فوری رژیم اسلامی و تحقق امر آزادی و برابری و رفاه همگان است.

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۷ دسامبر ۲۰۰۷ – ۲۶ آذر ۲۰۰۷