درود بر دانشجویان دانشگاه تهران
دانشگاه جای قاتلین نیست!

"توپ تانک بسیجی، دیگر اثر ندارد"، "حکومت حیا کن دانشگاه رو رها کن"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "شکنجه دانشجو، محکوم است محکوم است"، "حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم"، "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد"، "محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد"، "مرگ بر دیکتاتور"

احمدی نژاد امروز به دانشگاه آمده بود تا حاصل یک دوره از مراسمهای شنیع چوبه های دار و شکنجه دانشجویان و زندانیان سیاسی و حمله لومپن های خیابانی به زنان را بچیند. انتظار داشتند برخلاف بار سابق که عکس اش را در مقابل چشمانش آتش زدند اینبار دانشجویان دست و پا بسته در مقابل فرمایشات یک تیر خلاص زن بنشینند و دم نزنند! برای این هدف از پیش تدارک دیدند، نیروهای امنیتی و حراست و بسیج را به میدان آوردند، اطراف خیابانهای مشرف به دانشگاه را نظامی و امنیتی کردند، اما دانشجویان پاسخ دندان شکنی به کل این بساط دادند.
طبق اخبار منتشره، امروز دوشنبه 16 مهرماه، از ساعت ها پیش از ورود احمدی نژاد، نیروهای امنیتی تمام محوطه حوالی و داخل دانشگاه تهران  را تحت کنترل گرفته بودند. از صبح زود نیروهای لباس شخصی کارت شناسایی افراد را هنگام ورود به دانشگاه کنترل میکردند و  فقط به دانشجویان دانشگاه تهران اجازه ورود میدادند. طبق گزارش "خبرنامه امیرکبیر" واعظ و باقری، رئیس و معاون حراست دانشگاه امیرکبیر، به همراه جمعی دیگر از نیروهای حراست و انتظامات به منظور شناسایی دانشجویان این دانشگاه و کمک به کنترل اوضاع در دانشگاه تهران حضور داشتند. این نیروها دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را شناسایی کرده و از دانشگاه تهران بیرون میکردند. طبق این گزارشات دوتن از دانشجویان این دانشگاه، محمد اسماعیل سلمانپور و کورش دانشیار توسط نیروهای حراست از دانشگاه تهران اخراج شدند. مسئول حراست دانشگاه تهران بمنظور کنترل اوضاع از نیروی حراست سایر دانشگاه های تهران کمک خواسته است.
مقارن با ساعت 9 و نیم صبح یک اتوبوس تعداد زیادی افراد با ظاهر بسیجی را به دانشگاه تهران منتقل کرد و آنها در مقابل کتابخانه دانشگاه، محل سخنرانی احمدی نژاد، مستقر شدند. کلیه شرکت کنندگان در سخنرانی از پیش دعوت شده بودند و به هیچیک از دانشجویان اجازه ورود به محل سخنرانی داده نشد. صد ها نفر از دانشجویان (به گفته ای بیش از هزار نفر) در اعتراض دست به تظاهرات زدند. تجمعی ابتدا در مقابل دانشگاه ادبیات شکل گرفته بود اما دانشجویان شروع به راه پیمایی به سوی کتابخانه کردند. در تجمع مقابل کتابخانه دانشجویان علیه رژیم و احمدی نژاد شعار سر دادند. شعارها: "مرگ بر دیکتاتور!" "توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد!" "حکومت حیا کن دانشگاه رو رها کن!" "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!" "شکنجه دانشجو، محکوم است محکوم است!" حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم!" "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد!" "محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد!"
طبق گزارش دیگری یک تریبون آزاد نیز تشکیل شده بود و تعدادی از دانشجویان در آن سخنرانی کردند. یکی از سخنرانان خطاب به احمدی نژاد گفت: چگونه برای پاسخ به دانشجویان دانشگاه کلمبیا حاضر است ولی حاضر نیست سوالات دانشجویان ایرانی را بشنود؟ احمدی نژاد سریعا پس از اتمام سخنرانی دانشگاه را ترک گفت.

آغاز سال تحصیلی با اعتراض وسیع دانشجویی آغاز شد. دانشجویان امروز توانستند علیرغم فضای امنیتی بسیار شدید و کنترل مزدوران رژیم یک تجمع اعتراضی علیه احمدی نژاد و رژیم اسلامی تشکیل دهند و با شعارهای رادیکال اعتراض خود را منعکس کنند. این تجمع اعتراضی یک نمونه آشکار دیگر از شکست سیاست ارعاب رژیم اسلامی است که با پلیسی کردن فضای کشور و با دست زدن به اعدام های دستجمعی خیابانی تلاش کرده مردم را به سکوت و تسلیم بکشاند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به دانشجویان مبارز و آزادیخواه درود میفرستد. جامعه ایران امروز همین توقع را از دانشجویان داشت. توقع داشت از دوستانشان دفاع کنند، از کارگران اعتصابی دفاع کنند، علیه اختناق و زندان و اعدام فریاد بزنند و به احمدی نژاد این سمبل نظام جهل و اختناق و فقر و سرمایه اسلامی بگویند که دانشگاه جای قاتلین نیست.

حزب دانشجویان دانشگاه های ایران را به حمایت از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه فرامیخواند. اردوی طبقه کارگر در جدالی سنگین درگیر است و به نیروی کل طبقه کارگر و دانشجویان و جنبشهای برابری طلب برای پیروزی نیاز دارد. تنها این سیاست میتواند هم دانشجویان زندانی را از بند برهاند و هم رژیم را از دستگیری های بیشتر و بعدی دانشجویان مصون کند.

زنده باد همبستگی دانشجویان و طبقه کارگر!
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 مهر 1386- 8 اکتبر 2007