در جنگ با زنان و نسل جديد جوان خورده اند!

در حاشیه سخنان خامنه ای در روز اسلامی زن

 

خامنه اى روز چهارشنبه براى گروههائى از زنان وابسته به رژیم اسلامى سخنرانى کرد. در اين سخنرانى خامنه اى ضمن تکرار بحثهاى پوسيده و ارتجاعی در مورد "جايگاه و شان زن در اسلام و وظيفه زن در خانه دارى و بچه دارى" و ضمن حمله به طرفداران "کنوانسيون حقوق زن" بعنوان "غرب زده هاى مرعوب"، فراخوان "مقابله با فمينيسم" را داد. سخنان خامنه اى نه جديد  است و نه موضع رژيم اسلامى تاکنون چيزى جز اين بوده است. نتیجتا باید پرسید شان نزول اين فراخوان رهبر اوباش اسلامی چيست؟

واقعیت اين است که رژیم اسلامی در جنگ با زنان، براى حقنه کردن حجاب اسلامی و قوانین ارتجاعی خود، و برای زدن رنگ اسلامى به جامعه شکست خورده است. اين شکست رژیم عريان تر از آنست که بشود انکار کرد. خيل عظيمى از چاقوکش ها، امنيتى ها و نظامى ها را روانه خيابان کردند. تلاش کردند قوانين جداسازى آپارتاید جنسی اسلامی را در هر گوشه جامعه اعمال کنند. با باطوم و لگد و خشونت اسلامى به جان زنان و جوانان در خيابانها افتادند. چند ماه اين صحنه ها را همه مردم جهان ديدند. نتيجه چه شد؟ آيا سر و وضع مردم تغييرى کرد؟ نه. آيا کسى محافطه کار شد؟ نه. آیا کسی مرعوب شد؟ نه. آيا زنان از خواستهايشان عقب نشستند؟ نه. آيا "مانکن" ها و "بدحجاب" ها کمتر شدند؟ نه. صاف و ساده کل دستگاه سرکوب و ارعاب اسلامى در اين جدال شکست خورد.

خامنه ای لشگر اوباش زنان اسلام را به مقابله با "کنوانسیون حقوق زن" فرا خوانده است. اما مبارزه برای آزادی زن در جامعه ایران محدود به قوانین "کنوانسیون حقوق زن" نیست. بسیار فراتر از آن است. مبارزه برای آزادی و برابری زن در عین حال یک مبارزه آشکار و همه جانبه ضد اسلامی است. مشکل زنان در ايران برابرى ديه و برابرى در ارتجاع نيست، در هم شکستن آپارتايد اسلامى و نفس ارتجاع ضد زن است. حجاب، این سمبل زن ستیزی رژیم اسلامی سوژه تعرض است. زنان تمام آزادی را میخواهند. به یک ذره آزادی رضایت نخواهند داد. تمام آزادی را میخواهند. به کم قناعت نمیکنند. کل آزادی و برابری بی قید و شرط زن و مرد را در تمامی شئون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانواده میخواهند.

خامنه ای فراخوان تهاجم و مقابله جدیدی با زنان را داده است. اما باید بداند که مانند جدالهای گذشته باز هم نتیجه معکوس خواهند گرفت. جنبش آزادى زن در ايران يک پديده اجتماعى، غيرقابل انکار و قوی است. در بطن جامعه ریشه دارد. نه سرکوب و چماقدارى خيابانى و نه اصلاح طلبى اسلامى و دريوزگى از مجلس رژيم  براى قالب زدن به آن، چاره ساز نیست و نخواهد بود. ايران جامعه اى نيست که بتوان لباس و قوانين اسلامى به تن اش کرد. دارد اين پوسته ارتجاعی را ميترکاند. جنبش

آزادى زن هنوز در ابتداى راه است. اتفاقات بزرگتر و جشن حجاب سوزان در راه است. خامنه اى آب در هاون ميکوبد. زنان یک رکن پایه ای تحولات رهایی بخش آتی هستند. شیشه عمر رژیم اسلامی را در دست دارند. دیر نیست روزی که سران این رژیم به جرم جنایت علیه مردم به محاکمه کشیده شوند. سرنگون رژيم اسلامى و نظام آپارتايد جنسى محرز است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون جامعه مبارزه میکند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب را به مبارزه همه جانبه علیه این تهاجم جدید فرا میخواند.

زنده باد آزادی وبرابرى بي قيد و شرط زن و مرد در تمامی شئون اجتماعى!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۵ تير ٨٦ ١٣– ٦ ژوئيه ٢٠٠٧