دانشجویان امیرکبیر تبرئه شدند!
دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

بالاخره بیدادگاه عمومی تهران ناچار شد ۳ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی را تبرئه کند. این دانشجویان به اتهام انتشار نشریاتی که در آنها به "مقدسات" توهین شده بود بازداشت و زندانی شدند. دانشجویان همواره تاکید کردند که این نشریات جعلی است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، طبق حکمی که امروز به وکیل مدافع این دانشجویان، محمدعلی دادخواه ابلاغ شد، بیدادگاه عمومی تهران جعلی بودن این نشریات را پذیرفت و حکم به تبرئه این 3 دانشجو داد. بیدادگاه عمومی تهران بدنبال این حکم برای آزادی هر یک از این دانشجویان قرار ۸ میلیون تومان وثیقه صادر کرد. خانواده های این دانشجویان در تلاش برای تهیه وثیقه برای آزاد کردن عزیزانشان بعد از ۹ ماه زندان بی دلیل هستند.

یک سوال با این حکم برائت، که در واقع عقب نشینی است، بر ذهن همه سنگینی میکند: کسانی که برای مردم پاپوش میدوزند و بیجهت دستگیر و شکنجه و زندانی میکنند، حال که پذیرفته اند که اسنادشان جعلی بوده است، نباید غرامت به قربانیان پس دهند؟ آیا این نشان نمیدهد که انتشار این نشریات یک تلاش اطلاعاتی برای دستگیری دانشجویان بوده است؟ معلوم شد که تمام جار و جنجال "نشر اکاذیب" که به دانشجویان نسبت داده شده بود، وارونه است و منبع این نشر اکاذیب خود حضرات هستند. این حکم نکته تازه ای را به اطلاعات مردم در باره این حکومت و روشهای آن اضافه نمیکند. همه میدانند سیستم قضائی در ایران بویژه در مورد زندانیان سیاسی متکی بر دروغ و پرونده سازی است. بار دیگر ثابت شد که دیگر احکام صادره و دیگر ادعاهای جدید در مورد دانشجویان و کارگران و فعالین حقوق زن سراپا نشر اکاذیب است. این سیستم قضائی نیست، بنگاه معاملاتی و اخاذی از مردم و مافیا است. ادعاهای رژیم اسلامی را باید با "دروغ است" پاسخ گفت و برای عقب راندن آنها تلاش کرد. و بالاخره مستقل از سناریو سازی اطلاعاتی ها برای مخالفین سیاسی، مردم یکبار دنیا می آیند و در این یکبار باید حق داشته باشند هرچه دل تنگشان میخواهد بگویند. آزادی بیان مرز ندارد و هیچ "مقدساتی" نمیشناسد. دیوار "مقدسات اسلامی" در ایران پوک تر از آنست که بتوان با این تمهیدات جلوی دهان مردم را گرفت.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی این دانشجویان را به خانواده ها و دوستان آنها تبریک میگوید. باید تلاش متمرکزی را همراه با خانواده های دیگر دانشجویان دربند که زیر شکنجه هستند سازمان دهیم تا همه عزیزانمان را از چنگ این قاتلین بیرون بکشیم. پیشاپیش باید همه بدانند که تمام ادعاهای اینها علیه دانشجویان دروغ است و یک سر سوزن اعتبار ندارد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۹ دسامبر ۲۰۰۷- ۲۸ آذر ۱۳۸۶