انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
خواهان آزادی دانشجویان زندانی شد !

سایت اتحاد: روز شنبه ۱/۱۰/۸۶ فعالین انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با نصب پارچه نوشته در مقابل دانشگاههای رازی، مامائی و پیراپزشکی، علوم انسانی و آزاد واحد کسری در کرمانشاه از مطالبات دانشجویان حمایت کرده و خواستار آزادی فوری آنها شدند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران برق و فلز کار درود ميفرستد. کارگران بخشهاى مختلف ضرورى است به طرق مختلف حمايت طبقه کارگر را از دانشجويان و خواست آزادى آنها، فعالين کارگرى، و کليه زندانيان سياسى اعلام کنند.


 
سرنگون باد جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ دسامبر ۲۰۰۷- ۶ ديماه ۱۳۸۶