احکام زندان سه دانشجوی پلی تکنیک تقلیل یافت!

تمامی دانشجویان و کارگران دستگیر شده بدون قید و شرط باید آزاد شوند!

بنا به اخبار دریافتی حکم زندان سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، احسان منصوری، مجید توکلی، و احمد قصابان تقلیل یافت. این سه دانشجو که قبلا به اتهام انتشار نشریات موهن به چند سال زندان محکوم شده بودند، طبق رای دادگاه عمومی از این اتهام تبرئه شدند. اما به اتهام "پخش اکاذیب" به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این سه تن با سپردن وٽیقه ۸ میلیون تومانی آزاد خواهند شد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی این دانشجویان را به خانواده های این عزیزان و تمامی کسانی که برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت میکنند، تبریک میگوید. این آزادی اگر چه بی قید و شرط نیست، نیازمند وٽیقه است، اما یک پیروزی است. این پیروزی محصول تلاش کمپین اعتراضی گسترده بین المللی برای آزادی دانشجویان دستگیر شده است. این مبارزه را باید گسترده تر کرد. کلیه دانشجویان دستگیر شده باید آزاد شوند. کلیه کارگران زندانی باید آزاد شوند. تمامی زندانیان سیاسی بی قید و شرط باید آزاد شوند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی مردم آزادیخواه را به مبارزه همه جانبه برای آزادی کلیه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی فرا میخواند. آزادی تمامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی یک حلقه گرهی در سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری نظامی متضمن آزادی و برابری و رفاه همگان است.

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۹ دسامبر ۲۰۰۷ – ۲۸ آذر ۱۳۸۶