کنفرانس بین المللی در گرامیداشت 8 مارس
و همبستگی با زندانیان سیاسی در یتوبوری سوئد

عکسهای مراسم

 

فیلم یک

فیلم دو

فیلم سه

فیلم چهار

 


گروه فنی سازمان آزادی زن