دختران کاراته کار ایران راه را نشان میدهند
حجاب ها را بدور اندازیم!


karat004


در هفته ای که گذشت تیم کاراته دختران ایران در تورنمنت مسابقات بین المللی در آلمان بصورت دسته جمعی حجاب اسلامی را از سر برداشتند و بی حجاب در مسابقات شرکت کردند. ماموران حراست رژیم اسلامی، که معمولا برای کنترل همه جانبه تیمهای ورزشی در محل مسابقات حضور دارند، از برخورد به این حرکت متهورانه و متحدانه دختران تیم کاراته عاجز ماندند. مقامات مسئول رژیم اسلامی اعلام کرده اند که این عمل غیر شرعی دختران کاراته کار را مورد بررسی قرار میدهند و فدارسیون کاراته بعد از اخذ تصمیم نهایی، با خاطیان قاطعانه برخورد خواهد کرد.
این اقدام دختران کاراته کار یک واقعه مهم نه تنها در تاریخ جنبش آزادی زن، بلکه در جنبش سرنگونی طلبانه مردم علیه رژیم اسلامی است. حجاب حکم بیرق این رژیم و کل جنبش تروریستی زن ستیز اسلامی را دارد. بدور انداختن حجاب از طرف زنان و دختران در ایران تحمیل یک عقب نشینی و شکست مهم بر این رژیم و جنبش است. از همین رو است که شاهدیم چگونه جنبش ملی – اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی حول کمپین "مردان محجبه" هیاهو براه انداخته اند و آنرا به کانالی برای دفاع از حجاب بدل کرده اند. حجاب را "نماد زنانگی" نامیده اند و این مردان محجبه را بخاطر عدم احساس "ننگ" نسبت به "حجاب مادران و خواهران شان"  و با "افتخار" به سر کردن آن تحسین کرده اند.
هر دو جناح رژیم اسلامی، چه حاکم و چه مغضوب و کل جنبش اصلاح طلبان دولتی از حاکمان سابق تا دنبالچه های توده ایستی آنها، قدرت عظیم جنبش آزادیخواهانه مردم، جنبش آزادی زن و جنبش خلاصی فرهنگی در ایران را بخوبی درک کرده اند. نفرت عمیق مردم نسبت به کل رژیم اسلامی و دستگاه مافیایی مذهب را احساس کرده اند. بخوبی آگاهند که مردم در کمین اند تا نه تنها این رژیم را به زیر کشند، بلکه کل بساط دستگاه اسلام و مذهب را از جامعه پاک کنند. لذا برای حفظ رژیم و اسلام از گزند حملات و تعرضات مردم به دست و پا افتاده اند. هر روز ترفند جدیدی میزنند. بساط مردان محجبه و دفاع از حجاب اختیاری جدیدترین ترفند آنها است.
در این شرایط، پرتاب کردن حجاب توسط دختران شجاع کاراته کار بهترین پاسخی است که به دار و دسته جنبش سبز اسلامی، به این طرفداران اسلام و رژیم اسلامی میتوان داد. تیم کاراته دختران راه را نشان میدهد. باید حجاب ها را بدور انداخت. چنین روزی دیر نخواهد بود. جمهوری اسلامی در کابوس چنین روزی رعشه بر اندامش افتاده است.
سازمان آزادی زن به این دختران شجاع و پیشتاز بخاطر این عمل تحسین برانگیز از صمیم قلب تبریک میگوید و دست تک تک آنها را بگرمی میفشارد. این آتشفشان را دیگر سر خاموشی نیست. گدازه های این آتشقشان تمامی سنتهای قرون وسطایی اسلام را با خود به اعماق تاریخ می برد. این حرکت جنبش آزادی زن در ایران را یک گام بزرگ به پیش برد. دفاع قاطع از امنیت و آزادی تمام این دختران، در صورت یورش رژیم اسلامی، وظیفه تک تک آزادیخواهان، برابری طلبان و فعالین جنبش آزادی زن است.


ستم بر زنان موقوف
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
21 دسامبر 2009