فریادهای اعتراض برای آزادی دانشجویان، كارگران و تمامی زندانیان سیاسی را تقویت كنیم!
در حمایت از تحصن اعتراضی ١٤-١٨ ژانویه در لندن

بیش از ٥ هفته از دستگیری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب میگذرد. رژیم آدمكشان اسلامی در صدد پرونده سازی و پاپوش دوزی برای اجرای محاكمات فرمایشی و نمایش مضحكه ارعاب خود است. وزیر اطلاعاتشان صحبت از "كشف توطئه" و دستگیری "عناصر مخرب" میكند. خانواده های دانشجویان دستگیر شده را بارها سر دوانده اند و تحقیر كرده اند. بسیاری از این خانوادها حتی نتوانسته اند با فرزندان خود ملاقات داشته باشند. عزیزان ما تحت انواع شكنجه ها و فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. از طرف دیگر منصور اسانلو و محمود صالحی همچنان در زندانها رژیم اسیرند. حال محمود صالحی "وخیم" گزارش شده است. تنها راه برای آزادی این عزیزان مبارزه گسترده جهانی و اعتراض به این شرایط ضد انسانی و رژیم اسلامی است. نباید این عزیزان را فراموش كرد. نباید اجازه داد تا اوباش اسلامی جرئت كنند محاكمات فرمایشی و مجازاتهای كثیف اسلامی خود را علیه دستگیر شدگان اعمال كنند.
در این راستا از هر حركت انسانی و آزادیخواهانه ای باید حمایت كرد. از اینرو ما از " کمپین دفاع از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب" كه فراخوان تحصن از روز دوشنبه ١٤ ژانویه تا جمعه ١٨ ژانویه ٢٠٠٨ در مقابل دفتر مركزی عفو بین الملل در لندن را داده است، حمایت میكنیم و به این كمپین می پیوندیم. ما به همراه این دوستان از خواستهای:
"تلاش برای آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجویان زندانی
تلاش برای قطع فوری و بلادرنگ هر گونه شکنجه جسمی و روحی
تلاش برای دسترسی دانشجویان زندانی به وکلای مدافع خود
تلاش برای تامین ملاقات فوری خانواده دستگیر شدگان با دانشجویان دربند
درکنار همه تلاشهای این سازمان ما خواهان اعزام هیئتی از طرف آن به تهران برای بررسی همه امکانات و ملزومات لازم در خدمت این امر در کنار خانواده ها و وکلای محترم این عزیزان در محل هستیم." قاطعانه حمایت میكنیم. ما به نوبه خود از تمامی سازمانهای مترقی و آزادیخواه میخواهیم كه از این كمپین حمایت كنند و به آن بپیوندند.

دانشجوی زندانی، كارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد كمونیسم كارگری – واحد انگلستان
١١ ژانویه ٢٠٠٨