اعتراضات کارگری در پالایشگاه آبادان و کاغذ سازی پارس


۱-بنا به گزارشات دریافت شده چند صد تن از کارگران پالایشگاه آبادان در روز ۵ دی ماه در مقابل پالایشگاه آبادان بمنظور حق برخورداری از مسکن دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در این اعتراض به تبعیضاتی که در شرکت پالایش نفت در چگونگی واگذاری منازل سازمانی پالایشگاه صورت میگیرد، اعتراض کرده و خواهان برخورداری از سهم خود از این منازل سازمانی هستند.
داشتن مسکن مناسب حق انکار ناپذیر هر انسانی است. در شرایط حاضر مساله مسکن یک مساله حاد جامعه است و بخش عمده ای، بیش از ۵۰ درصد، از در آمد کارگران و مردم زحمتکش را در خود می بلعد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق انسانی مبارزه میکند. جامعه ای که داشتن مسکن یک امتیاز نیست بلکه حق طبیعی و تضمین شده هر انسانی است که چشم به حیات می گشاید. ما در عین حال تاکید میکنیم در هر زمان هزینه مسکن نباید از ۱۰ در صد در آمد فرد یا خانواده بیشتر باشد، مابقی این هزینه مسکن باید توسط سوبسید دولتی تامین گردد.
۲-اخبار دریافت شده حاکی از آن است که در ۱۳ دی ماه هزار تن از کارگران شرکت کاغذ سازی پارس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دسته به اعتصاب زدند. این کارگران بیش از ۳ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. این اعتصاب که سه روز به طول کشید، با وعده کارفرما به پرداخت فوری حقوق کارگران خاتمه یافت. حراست و اطلاعات تعدادی از کارگران فعال در این اعتراض را برای چند ساعت بازداشت و تحت فشار قرار داده است.
عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران یک اقدام جنایی سرمایه علیه طبقه کارگر است. این معضل محدود به کارگران کاغذ سازی پارس و یا نیشکر هفت تپه نیست. معضل بخشهای وسیعی از طبقه کارگر در ایران است. بیش از یک میلیون از کارگران بعضا ماههاست که حتی دستمزدهای ناچیز خود را دریافت نکرده اند. این تعرض سرمایه به طبقه کارگر را باید با مبارزه ای متحدانه و هماهنگ در هم شکست. گام اول در این پیشبرد این مبارزه تشکیل مجمع عمومی کارگران در هر مجتمع تولیدی است. هماهنگی مجامع عمومی کارگری حلقه دیگر پیشبرد سازمان دادن این مبارزه تعیین کننده است. ما در عین حال تاکید میکنیم که این مبارزات نباید فقط محدود به مبارزه علیه مصائب ناشی از نظام سرمایه داری باشد. برای نابودی این شرایط باید کلیت نظام سرمایه داری را بزیر کشید!


مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ ژانویه ۲۰۰۸ – ۱۴ دی ۱۳۸۶