یادش گرامی باد!

Beskrivning: C:\Users\shahla\Desktop\shamsi.jpg

 

با کمال تأسف مطلع شدیم رفیق شمسی طاهری  زنان انقلابی و مبارز قدیمی در روز 23 نوامبر در بیمارستانی در شهر مالمو در گذشت.
سازمان آزادی زن در گذشت شمسی طاهری را به دیگر اعضای خانواده، دوستان، هم رزمان و بخصوص مهدی طاهری عزیز تسلیت می گوید.

سازمان آزادی زن
25 نوامبر 2011