پيام به جوانان ميدان تاکسيم استانبول

نه به سرمايه دارى!

رفقا٬ همرزمان!
امروز در جهان بشريت آزاديخواه با زبان مشترکى سخن ميگويد. از ميدان التحرير مصر تا باستيل در فرانسه و خورشيد در مادريد و تاکسيم در استانبول٬ اين قدرت توده اى است که در مقابل قدرت بورژواها و نيروى سرکوب آنها ايستاده است.

کارگران ترکيه در اول مه در ميدان تاکسيم تاريخ را ورق زده اند. اول مه در ترکيه از ميدان تاکسيم جداناپذير است. شما که امروز در اين ميدان جمع شده ايد مانند جوانان و کارگران در باستيل و التحرير و سول آزادى ميخواهيد٬ برابرى ميخواهيد٬ رفاه و حرمت ميخواهيد٬ و به سرمايه دارى و به سرکوب سياسى معترض ايد. بايد صدايمان را همه جا يکى کنيم و عليه فقر٬ بيکارى٬ فساد٬ و ديکتاتورى هاى سرمايه اعتراض کنيم. بايد در مقابل قدرت ارتجاعى بورژواها قدرت انقلابى و آلترناتيو را شکل دهيم.

ما کارگران هزينه بحران سرمايه داران را نمى پردازيم! ما کارگران اعلام ميکنيم حقوق و آزاديهائى را که سرمايه دارى نميتواند تامين کند٬ حکومت کارگرى به بهترين شکلى تضمين ميکند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض برحق شما حمايت ميکند و در اين مبارزه کنار شماست. نه به سرمايه دارى! زنده باد شوراها! زنده باد حکومت کارگرى!

 

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ ژوئن ٢٠١١