پالايشگاه اصفهان٬

کشمکش برسر افزايش دستمزد

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران پالايشگاه نفت اصفهان که طى يکماه گذشته با پيمانکار در کشمکش بودند٬ سر افزايش حقوق با شرکت سنا به توافق نرسيدند. کارگران به دليل عدم توافق شان از امضاى قراردادهاى کارفرما امتناع کردند.

در تمام اين مدت و کشمکش کارگران با پيمانکار٬ کارفرماى پالايشگاه اصفهان سفت و سخت از پيمانکار حمايت کرده است. پيمانکار براى مقابله با کارگران حربه اخراج را در دست گرفت. مثلا در بخش ابزار دقيق٬ کارگرانى که قاطعانه از امضاى قرارداد با پيمانکار امتناع کردند٬ به جرم اينکه قرار داد ندارند به سر کار راهشان ندادند .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢۶ آوريل ٢٠١١