پالايشگاه آبادان٬

اخراج ٢٨٠ کارگر

بنا به خبر دريافتى٬ شرکت اى سى سى مخفف شرکت ساختمان نصب که بخشى از کار طرح توسعه پالايشگاههاى نفت آبادان را در دست داشت٬ با اتمام کار و در بعضى جاها بعلت اينکه نخواهد به کارگران افزايش حقوق سال جديد را بدهد و بتواند در سال جديد از نيروهاى با حقوق کمتر استفاده کند٬ دست به اخراج نزديک به 280 نفر از کارگران مشغول کار در اين پروژه زده است.

اين اخراج دسته جمعى با اعتراض و اجتماع کارگران روبرو شده است. در آخرين اجتماع دهها نفر از اين کارگران اخراجى مورد تهاجم پليس ضد شورش قرار گرفتند. پليس مبادرت به ضرب و شتم و پرتاب گاز اشک آور و دستگيرى تعدادى از کارگران کرد.

عليرغم اعتراضات تاکنونى تا امروز دوشنبه ۵ ارديبهشت کماکان کسى برسر کار برنگشته است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢۶ آوريل ٢٠١١