درگذشت بهزاد کاظمى را تسليت ميگوئيم!

متاسفانه مطلع شديم بهزاد کاظمى از فعالين سوسياليست و از همکاران اتحاد بين المللى در حمايت از کارگران ايران به دليل بيمارى مننژيت روز جمعه ٢٢ آوريل در لندن درگذشته است.

ما درگذشت بهزاد کاظمى را به اعضا خانواده ايشان و دوستان و همرزمانش صميمانه تسليت ميگوئيم.

 

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢۵ آوريل ٢٠١١