تحولات عراق و صفبنديهاى سياسى:
ما کنار کارگران و کمونيستها هستيم!

از روز ١۶ فوريه٬ جنبش عليه فقر و فساد و ديکتاتورى به عراق رسيد. ابتدا هزاران نفر از کارگران و جوانان بيکار در شهر سليمانيه عليه دولت منطقه اى کردستان و در همبستگى با تحرک انقلابى در مصر و تونس دست به اعتراض زدند. کارگران و محرومان فرياد ميزدند: "صندلى هايتان را رها کنيد٬ گرسنه هستيم"٬ "اينجا ميدان التحرير است٬ مبارک را فراموش نکنيد"٬ "آزادى٬ آزادى٬ آزادى"٬ "برق برق"٬ "آب٬ آب"٬ "کار٬ کار"! پاسخ عشيره بارزانى ها و طالبانى ها به اين اعتراضات درست مانند قذافى و خامنه اى٬ گلوله و قتل جوانان و کودکان بود.

اين اجتماعات بسرعت در شهرهاى کردستان و کشور عراق گسترش يافت و هيجدهمين روز خود را پشت سر ميگذارد. ويژگى اين اعتراضات در عراق اينست که مردم عليه حاکميت عشيره اى- قومى- اسلامى – فدرالى که تحفه دمکراسى موشک کروزى است بپا خواسته اند و در مقابل ويرانى و تروريسم و باج خواهى نيروهاى مسلح و گانگسترها٬ بر مدنيت و آزادى و نان و کار تاکيد ميکنند. مردم خواهان کوتاه شدن دست حاکميت فاميلى - عشيره اى طالبانى و بارزانى و مالکى و برچيدن ارگانهاى سرکوب آنها هستند. مردم خواهان معرفى قاتلين و عاملين ترور منتقدين سياسى هستند.

در اين اوضاع صفبندى سياسى در عراق و کردستان عراق بسيار درخور توجه است. تقريبا تمام "روشنفکران کرد" که در زير سايه پول "دولت کردى" نان ميخورند و مداح قدرت اند٬ تمام احزاب و دستجات سياسى ناسيوناليستى در خود عراق و کردستان عراق که رابطه نزديکى با طالبانى و بارزانى و ارتش آمريکا دارند٬ احزاب و سازمانهاى قوم پرست و ناسيوناليست در اپوزيسيون ايران و مستقر در عراق اعم از فرقه هاى حزب دمکرات کردستان تا شاخه هاى زحمتکشان که تحت نام کومله فعاليت دارند تا جناح چپ آنها يعنى کومله و "حزب کمونيست ايران"٬ هر کدام به دليلى و همه به دليل يک انتخاب سياسى واحد٬ کنار حاکميت زور و گلوله و فقر و سرکوب فرعونها در کردستان عراق و کشور عراق ايستاده اند.

در اردوى مقابل٬ طيفى از کمونيستهاى کارگرى در عراق٬ سوسياليستها٬ زنان پيشرو و مدافع سکولاريسم٬ مردم آزاديخواه و حتى کسانى که رفرمى در چهارچوبهاى کنونى ميخواهند٬ سازمانده اين اعتراضات و برپا دارندگان ميدان آزادى ها در سليمانيه و شهرهاى کردستان و عراق هستند. فعالينى که تاکنون بارها توسط همان احزاب عشيرتى و تروريستها تهديد و دستگير شدند و بسيارى از آنان در دوره هاى قبل ترور و يا به قتل رسيدند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بار ديگر تهاجم نيروهاى حکومت عشيره اى و پنتاگونى٬ تهاجم طالبانى ها٬ بارزانى ها و مالکى ها به کارگران و مردم محروم در عراق و کردستان عراق را قويا محکوم ميکند. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در صفبندى کنونى در عراق و کردستان عراق٬ خود را در کنار مبارزه برحق و آزاديخواهانه کارگران و مردم محروم عراق٬ در کنار انجمنهاى موقت و ارگانهاى انقلابى مردم٬ در کنار فعالين جنبش کمونيست کارگرى و سوسياليستهاى عراق٬ در کنار سازمان آزادى زن عراق و حزب کمونيست کارگرى کردستان ميداند.

از نظر ما در مقطع کنونى٬ عليرغم هر اختلاف و سايه روشن سياسى٬ اين اردو نماينده مدنيت و انسانيت و آزادى و برابرى در مقابل فقر و ترور و گرسنگى و سرکوب تحميلى در عراق است و بايد بدون ابهام مورد حمايت هر نيروى انقلابى قرار گيرد. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اردوى چپ و سوسياليست و آزاديخواه در ايران ميخواهد که در صفبندى کنونى در عراق و کردستان عراق٬ در مقابل حاکميت ارتجاعى نيروهاى پنتاگونى و اردوى ناسيوناليسم کرد٬ کنار کارگران و محرومان و کنار کمونيستهاى عراق بايستند.

زنده باد قيام محرومان عليه فساد و ديکتاتورى و بيکارى و فقر! زنده باد قدرت متحد قيام کنندگان! بارزانى و طالبانى و مالکى بايد بروند! زنده باد حاکميت شوراها!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ اسفند ١٣٨٩ – ٧ مارس ٢٠١١