کارگران مراکز مخابراتی تهران
دستمزدهای معوق تا 5 ماه!

١- مرکز مخابراتی استقلال
بیش از 22 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری "بهین استوار" بدلیل کارشکنی و دزدی "سیدی" مدیر شرکت 5 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. اين شرکت پيمانى ارائه دهنده خدمات فنی به مرکز مخابرات استقلال واقع در خیابان ولیعصر جنب صدا و سیما است. جواب سیدی به کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان میباشند چیزی جز وعده های بی اساس امروز و فردا نیست. سیدی بارها به کارگران گفته است: باید قدر اینجا را بدانید! وضع جامعه خیلی بدتر از اینهاست! حتی همین کار هم برای بسیاری از جوانان تحصیل کرده نیست!

شرکت پیمانکاری بهین استوار با بیش از 22 نفر کارگر قراردادی و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعات کاری طولانی و طاقت فرسا در ایام تعطیل و غیر تعطیل٬ ارائه دهنده خدمات مخابراتی در مناطق میدان ونک، ولیعصر و جردن میباشد.

٢- کارگران مرکز مخابراتی پیام نور
بیش از 30 نفر از کارگران مرکز مخابراتی پیام نور مستقر در بلوار مرزداران 5 ماه است که ریالی دستمزد دریافت ننموده اند. در شرايطى که کارگران بشدت در تنگناى نداری و فقر مالی به سر میبرند٬
کارفرما و پيمانکار با پول کارگران مشغول سود جویی و معامله گری هستند.

یکی از کارگران میگفت: در این 5 ماه آنقدر ذره ذره و خرد خرد آن هم با هزار و یک منت به ما مساعده داده اند که اصلا حساب و کتابش معلوم نیست! ما کار کرده ایم، ما زحمت کشیده ایم٬ ما همه دستمزدهایمان را میخواهیم.

پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران جنایتکاران اسلامی، شرکتهای انگل پیمانکاری چون قارچ از همه جا سر برآورده اند. مدیران و بانیان فعلی شرکتهای انگل پیمانکاری در مخابرات عمدتا از جانیان و شکنجه گران و آدمکشان حرفه ای جديد و قديم در سپاه و کمیته هستند. اين شرکتهای پیمانکاری و باندهای سرکوبگر و دزد سپاه پاسداران با استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدهای ناچیزشان٬ مشغول به جیب زدن ثروتهای نجومی هستند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ اسفند ١٣٨٩ – ١۴ مارس ٢٠١١