اعلام همبستگى با مردم ژاپن

زلزله و بدنبال آن سونامى مهيب در ژاپن تاکنون بيش از ١۵٠٠ قربانى گرفته است. آنچه که باعث تلفات وسيع شد سونامى وحشتاک بعد از زلزله است که بسرعت امواج آن به سواحل آمريکاى جنوبى رسيد. نابودى تمام عيار يک شهر و مناطق اطراف٬ ميليونها آواره٬ بى برقى ۵ ميليون نفر٬ و خطر آلودگى ناشى از انفجار نيروگاه هسته اى فوکوشیما٬ از نتايج بلافصل اين سونامى است.

بدنبال انفجار نيروگاه هسته اى فوکوشيما٬ مسئله مبرم امروز وظيفه دولت و هيئت حاکمه ژاپن٬ دولتها و سازمان بين المللى انرژى اتمى براى پاکسازى فورى منطقه٬ نجات قربانيان و مصدومين٬ و اقدامات ضرورى و فورى براى جلوگيرى از مسموميت شهروندان توسط مواد راديواکتيو در کشورهاى مختلف است. فاجعه اتمى چرنوبيل و فاجعه شيميائى يونيون کاربايد هنوز بعد از دو نسل قربانى ميگيرد. انفجار راکتور هسته اى فوکوشيما از موارد ذکر شده بسيار خطرناک تر است و بحق نگرانى شديد مردم جهان را برانگيخته است.

با اين واقعه٬ بار ديگر ظرفيت عظيم و خطر بالقوه وجود اين نيروگاه ها در شهرها و نزديک مناطق مسکونى اثبات شد. مراکزى که ميتوانند طعمه تروريسم شوند و يا توسط زلزله و سونامى موجب ايجاد تراژديهاى انسانى شوند. آيا وقت آن نرسيده که اين نيروگاههاى اتمى در وسط زندگى مردم برچيده شوند؟ آيا وقت آن نرسيده که بشريت براى تامين انرژى از روشهاى ايمن و مطمئن استفاده کند و يکبار براى هميشه اين مخاطرات را منتفى کند؟

زلزله قابل دفع است و علل ايجاد سونامى٬ چه طبيعى و چه مصنوعى٬ شناخته شده است. اگر شناخت علمى از علل ايجاد پديده اى در دست باشد٬ متوقف کردن آن هم غير ممکن نيست. زلزله اخير ژاپن يک از پنج زلزله قدرتمند جهان از سال ١٩٠٠ تاکنون بود. اما سيستم ايمنى و ضد زلزله ژاپن٬ که دستاورد علمى بشريت است و بايد در همه مناطق زلزله خيز جهان بکار گرفته شود٬ قادر شد که زلزله را دفع و تلفات را به حداقل برساند. اگر اين زلزله در تهران يا جاکارتا و استانبول رخ داده بود ميليونها قربانى ميگرفت.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با بشريت آزاديخواه و انساندوست جهان خود را در کنار مردم ژاپن ميداند و به بستگان و بازماندگان قربانيان اين زلزله و سونامى صميمانه تسليت ميگويد. در اين شرايط٬ تقويت همبستگى انسانى و انترناسيوناليستى به تحمل اين تراژدى براى بازماندگان و شاهدان عينى اش کمک ميکند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ مارس ٢٠١١ – ٢٢ اسفند ١٣٨٩