آکسیون علیه اعدام در لندن
 دوشنبه دهم اکتبر 2011 - روز جهانی علیه اعدام
ساعت 15.00 تا 17.00 در میدان مرکزی لندن-ترافالگار
سخنرانی، میز اطلاعاتی و نمایشگاه عکس از جنایات رژیم اسلامی ایران

دهم اکتبر، ١۸ مهر٬ روز جهانی علیه مجازات شنیع اعدام است. حکومت اسلامی در ایران با سابقه ۳۳ سال کشتار و جنایت تکان دهنده، سمبل مجازات اعدام در جهان است. خرداد ۶۰ و شهریور ۶۷ اوج این وحشیگری و جنایت حکومت اسلامی است.
رژیم اسلامی، حکومت اعدام و سنگسار زنان و مردان، اعدام همجنسگرایان و کودکان، سرکوب هرگونه آزادی سیاسی، اجتماعات، تشکل، اعتصاب و تظاهرات، حکومت آپارتاید جنسی در کل جامعه، حکومت پوشش اسلامی، تحمیل فقر و گرسنگی بر میلیونها انسان است.

زنان و مردان آزادیخواه، سازمانها و فعالین مدافع حقوق انسان!

مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران نمی تواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی صد هزار اعدام پیش برده شود. در این روز باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید به اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايی رژیم اسلامی با شکستن شیشه عمرش پایان داد. مردم ایران منتظر فرصت اند که حکومت این اوباش جنایتکار را از اریکه قدرت پایین کشیده و در دادگاهای مردمی، بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنند. آن روز دیر نیست!
همگان را به شرکت در این آکسیون اعتراضی دعوت میکنیم.

دوشنبه دهم اکتبر 2011 - روز جهانی علیه اعدام
ساعت 15.00 تا 17.00 در میدان مرکزی لندن-ترافالگار

 

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت
حزب اتحاد کمونیسم کارگری-تشکیلات انگلستان
30 سپتامبر 2011
آدرس تماس:
سیروان قادری
sirvan_qaderi@yahoo.com , 07427560434