http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif
8 مارس روز نه به اسلام ، نه به آپارتاید جنسی


 
8 مارس روز کیفر خواست انسان امروز علیه ستم کشی و فرودستی زن است. روز اعتراض علیه یکی از پایه ترین اشکال نابرابری جامعه سرمایه داری  است؛ جامعه ای که بر اساس نابرابری، تبعیض و زن ستیزی استوار است. هر ثانیه در نقطه ای از این جهان زنی قربانی افکار، خرافات و سنت های عقب مانده مذهبی و ملی میشود. تبعیض در بازار کار و دستمزد نابرابر، تجاوز و شکنجه آشکار و نهان، تحقیر جنسی و  نابرابری در مقابل قانون، ادامه سنت های عقب مانده درخانواده، عدم دسترسی دختران به آموزش و پرورش، عدم بهداشت کافی، مرگ و میر در اثر زایمان،  تنها گوشه ای از وضعیت نابسامانی است که سیستم سرمایه داری برای زنان آفریده است. مذهب بعنوان بخش مهمی از ایدئولوژی حاکم، مبلغ مردسالاری و زن ستیزی است. این دنیا وارونه است.

اما این واقعیت تلخ تنها گوشه ای از یک حقیقت بزرگتر است و آن تلاش بدون وقفه برای یک زندگی آزاد و برابر و بنیاد نهادن یک دنیای بهتر است. تاریخ مبارزه زنان برای حقوق اولیه انسانی خود تاریخی طولانی و پر از فراز و نشیب اما پر افتخار است. باید این تاریخ را و این تلاش را هر روز و هر ساعت ارج نهاد و بر تداوم آن پافشاری نمود.

8 مارس 2011 را نیز باید به یک روز تاریخی بزرگ  در تاریخ بشر بدل نمود. بحران سرمایه داری اگر چه بیش از هر زمانی فقر وتهیدستی را به مردم تحمیل نموده است، اما  در عین حال فرصتی مناسب برای واژگونی این دنیای وارونه فراهم کرده است. امروز بیش از هر زمانی ضرورت مبارزه برعلیه نظم موجود احساس می شود. امروز از آمریکا تا ترکیه، عراق و تونس، فرانسه و لیبی مردم به جان آمده از فقر و گرسنگی به میان آمده اند و بار دیگر برای آزادی، برابری و رفاه آماده مصاف با زورگویان هستند. امروز خاورمیانه و شمال آفریقا به صحنه جدال صفوف بهم فشرده میلیونی گرسنگان علیه دیکتاتورهای اسلامی و نظامی بدل گشته است. زنان بی حقوق، در بند قوانین و سنت های عقب مانده در صفوف اول مبارزه برای یک زندگی شایسته انسانی قرار دارند.  

زنان ومردان آزاده!
این روز روز ما آزادیخواهان است! امروز روز به تصرف در آوردن میدانهاست. روز به اهتزاز در آوردن پرچم  آزادی، برابری و رفاه است. این روز روز همبستگی جهانی ما انسانهای آزادیخواه  است.
8 مارس امسال باید تبلور همبستگی با جنبش برابری طلب در خاورمیانه باشد. باید بکوشیم به پژواک صادای مردمی که برای آزادی، برابری و رفاه مبارزه میکنند، تبدیل شویم.
8 مارس، روز جهانی زن، بار دیگر فرصتی برای مبارزه علیه آپارتاید جنسی، برعلیه قوانین اسلامی و در یک کلام روز "نه" به جمهوری اسلامی است. در هر کجا که میتوانید جمع شوید. حجاب ها را به دور بیندازید و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری صدای اعتراض خود را بلند کنید.
ما می توانیم و باید 8 مارس امسال را به یک روز تاریخی و فراموش نشدنی در سراسر جهان بدل کنیم؛ روزی علیه نابرابری و فقر و روزی برابری یک زندگی برابر و انسانی.

زنده باد آزادی، زنده باد آزادی
زنده باد 8 مارس
مرگ بر جمهوری اسلامی
سازمان آزادی زن
25 فوریه 2011