http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif
زنده باد آزادی ، زنده باد برابری!

 

زنان و مردان آزادیخواه!

شمال آفریقا هم اکنون به یمن خیزش مردم گرسنه، زنان و مردان آزادیخواه در تب و تاب تغییراتی بزرگ است. مردم خسته از دیکتاتوری، خسته از بی حقوقی دیگر به تنگ آمده اند میخواهند خود شرنوشت خود را بدست بگیرند.
شرکت زنان که از بیکاری و تحقیقر و ستم جنسی به تنگ آمده اند چشم گیر است. امروز بیش از هر زمان دیگری جنبش برابری طلب  به پشتیبانی و حمایت ما مردمی که از آپارتاید جنسی و فقر و اعدام و خفقان اسلام سیاسی  خسته شده ایم نیاز دارند.
برای حمایت از یک جنبش برابری طلب وسکولار  و رشد و گسترش آن به حمایت گرسنگان و زن و مردانی که از ستم خسته اند به ما بپویدید.
روز شنبه 5 فوریه 2011 ساعت 14.00 در شهر گوتنبرگ سوئد در میدان گوستاو آدلف گرد میائیم و باصدای بلند و رسا حمایت خودمان را از حرکت برای تغییر و برابری اعلام میکنیم.

 

زنده باد آزادی
زنده باد برابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسلامی

سازمان آزادی زن – گوتنبرگ

3  فوریه 2011