18مهر (10 اکتبر) در اعتراض به اعدام کلاس ها را تعطیل کنید!
دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و اساتید دانشگاه ها!

روز 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه روز جهانی علیه اعدام است. امسال سازمان ملل در مجمع عمومی خود طی قطعنامه ای از تمام دولتهایی که هنوز مبادرت به اعدام میکنند میخواهد تا مجازات اعدام را تعلیق نمایند. جمهوری اسلامی در پیشاپیش صف اعمال اعدام این قتل عمد دولتی، این جنایت سازمانیافته دولتی است. جمهوری اسلامی اعدام را به شنیع ترین و ضد انسانی ترین شکل چه بصورت سنگسار و چه بصورت اعدام در ملاء عام و یا نمایش اعدام های دسته جمعی در  تلویزیون به اجرا در می آورد. جمهوری اسلامی همه کراهت و ضدبشری بودن مجازات اعدام را جلوی چشم جهان قرار داده است و در 10 اکتبر، 18 مهر مورد بازخواست همه آزادیخواهان جهان قرار خواهد گرفت. سازمان جوانان کمونیست شما همه دانشجویان، همه دانش آموزان و معلمان و استادان سراسر کشور را فرامیخواند تا به همراه بشریت معاصر مجازات اعدام و جنایات جمهوری اسلامی را بهر شکل که مناسب میدانید محکوم کنید.  10 اکتبر فرصت خوبی فراهم می آورد و ما همه شما را دعوت میکنیم تا بعنوان اعتراض به اعدام، کلاس های درس را در همه دانشگاه ها و مدارس و موسسات آموزشی کشور تعطیل کنید. بگذار همه دنیا بداند که مردم ایران مخالف اعدام  است. بگذار همه دنیا صدای جامعه ایران که جمهوری اسلامی و اعدام و سنگسار را نمی خواهد با قدرت بشنود. بگذار با تعطیل کلاس ها اعلام کنیم که ما هم مثل باقی مردم دنیا خواهان توقف فوری اعدام هستیم و رای به الغاء آن میدهیم.

18 مهر، 10 اکتبر، علیه اعدام، کلاس ها تعطیل است!
گسترده باد مبارزه مردم جهان علیه اعدام!
پیروز باد مبارزه مردم ایران علیه اعدام و رژیم اعدام!
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

سازمان جوان کمونیست
14 سپتامبر 2007، 23 شهریور 1386