جنبش همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه ابعاد جدیدی بخود میگیرد!
کارگران با تشکیل مجامع عمومی کارگری از کارگران هفت تپه حمایت کنید!

حمایت کارگری از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در حال گسترش است. این حمایت باید هر چه گسترده تر گردد. در سطح بین المللی تاکنون شاهد حمایت کارگران پست کانادا و کارگران مزارع آمریکا از این مبارزات بوده ایم. در ایران نیز تاکنون شاهد حمایت علنی کارگران شرکت واحد و کارگران ایران خودرو از این مبارزات بوده ایم. امروز جمع هایی دیگری از کارگران صنعتی خوزستان نیز حمایت خود را از این مبارزات اعلام کرده اند. در بیانیه این کارگران که در سایت اخبار روز درج شده است، آمده:

بپاخیزیم، اعتصاب و اعتراض حق مسلم ماست!
ازاعتصاب و مبارزات کارگران، کارمندان و پرسنل زحمتکش نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم. ما جمعی از کارگران و کارمندان شرکتهای تولیدی و صنعتی استان خوزستان، از مبارزات بر حق کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به حقوق و مطالباتشان دفاع نموده و از دیگر کارگران و زحمتکشان واحدهای تولیدی و صنعتی استان می خواهیم در این شرایط سخت آنها را تنها نگذارند. دیروز کارگران سندیکای شرکت واحد تهران، امروز کارگران نیشکر و فردا نوبت سرکوب حقوق ما از طرف حکومت کارگر ستیز جمهوری اسلامی خواهد بود! امضا کنندگان:
کارگران و کشاورزان ساکن شوش، کارگران و کارمندان طرح شعیبیه شوشتر، کارگران و کارمندان کشت صنعت کارون شوشتر، کارگران سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای (دهخدا، امیرکبیر، میرزا، سلمان، فارابی، غزالی)، نورد لوله، صنایع فولاد، دانشگاه آزاد شوشتر، دانشگاه آزاد دزفول، کارگران نواحی صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی دزفول و اندیمشک، کارگران راه آهن اندیمشک، کارگران شرکت ملی حفاری (اهواز- مسجدسلیمان)، کارگران شرکت ملی نفت (اهواز- مسجدسلیمان)، کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، کارگران پالایشگاه آبادان، کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای توسعه نیشکر در خوزستان.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری به این کارگران درود میفرستند. همبستگی کارگری یک رکن پایه ای مقابله با تعرض سرمایه و دفاع از حقوق پایه ای کارگری است. این همبستگی باید جهانی شود. باید حمایت طبقه کارگر جهانی و تشکل های کارگری را در حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه جلب کرد. نباید اجازه داد کارگران در این مبارزه سرنوشت ساز تنها بمانند. کارگران در ایران با تشکیل مجامع عمومی خود میتوانند همبستگی خود را از این کارگران اعلام کنند. میتوانند نمایندگان مجمع عمومی خود را برای ابراز همبستگی با این کارگران به شوش اعزام کنند. دانشجویان و جوانان

میتوانند با تشکیل کانونهای همبستگی با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه گام مهمی در حمایت از این کارگران بردارند. بعلاوه این کارگران و خانواده هایشان به کمکهای مالی نیازمندند. ایجاد صندوق کمک به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه یک اقدام ضروری در پیشبرد این مبارزه است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرچم این مبارزه را برافراشته نگاه خواهد داشت!


پیروز باید مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه!
زنده باد همبستگی بین المللی کارگری
مرگ بر سرمایه !
زنده باد سوسیالیسم!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۷ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۱۵ مهر ۱۳۸۶