اطلاعیه 3
در ادامه کمپین علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام

اعدام قتل عمد دولتی است!


در روز ۷ اکتبر ۲۰۰۷ در یک برنامه فرهنگی  که ۱۰۰۰ تن از ایرانیان شهر در آن شرکت کردند، سازمان آزادی زن بمنظور پیگری و پیشبرد ادامه کمپین جهانی علیه اعدام میز اطلاعاتی خود را برپا کرد. صدها نسخه اطلاعیه پخش شد و صدها امضاء جمع شد. مردمی که صدای فعالین سازمان آزادی زن را از یک رادیوی محلی ظهر همان روز در یک مصاحبه رادیوی حول مسئله لغو اعدام شنیده بودند، برای ما آرزوی موفقیت می کردند. گزارش بعدی ما بعد از آکسیون ۱۰ اکتبر مخابره خواهد شد.


زنده باد آزادی
زنده باد برابری
زنده باد سکولاریسم
۷  اکتبر۲۰۰۷
www.azadizan.com
هماهنگ کننده آکسیون گوتنبرگ، شهلا نوری: 0737262622