در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه!

کارگران نیشکر هفت تپه تنها نیستند! حمایت از خواستهای عادلانه و همچنین همبستگی با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در حال گسترش است. حمایت کارگران پست کانادا، اتحادیه کارگران مزارع آمریکا، حمایت کارگران ایران خودرو و حمایت کارگران شرکت واحد گوشه ای از این واقعیت کارگری است. به این مجموعه باید اتحادیه کارگران مواد غذایی آمریکا (لوکال ۷۷۰)، اتحادیه بین المللی کارگران خدمات (لوکال ۶۶۰)، اتحادیه کارگران متال (لوکال ۱۰۸)، و اتحادیه کارگران نساجی (لوکارل ۲۲۹۷) را اضافه کرد. این تشکلات کارگری در برگیرنده بیش از ۲۰ هزار کارگر صنعتی هستند. در قطعنامه این تشکلات کارگری آمده است:

"ما نمایندگان اتحادیه های کارگری: ۱- رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگران و دستگیری و زندان و سرکوب فعالین کارگری محکوم میکنیم. ۲- ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر عدم پرداخت دستمزدهای کارگران محکوم میکنیم. ۳- "کارگران نیشکر هفت تپه گرسنه اند." ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی به مردم کارگر محکوم میکنیم.

در این قطعنامه همچنین آمده است: ۱- ما خواهان پرداخت فوری تمامی دستمزدهای پرداخت نشده کارگران هستیم. ما خواهان افزایش فوری دستمزد کارگران و تعیین آن بر مبنای یک زندگی انسانی هستیم. ۲- ما خواهان حق بی قید و شرط اعتصاب و تشکل برای کارگران در ایران هستیم. ۳- ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی، منصور اصانلو و تمامی کارگران دستگیر شده هستیم." 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این اقدام اتحادیه های کارگری آمریکا قدردانی میکند. اين همبستگی بايد گسترده و جهانی شود. بايد حمايت بخشهای مختلف طبقه کارگر در ایران و جهان را در حمايت از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه جلب کرد. کارگران در ايران با تشکيل مجامع عمومی خود ميتوانند همبستگی خود را از اين کارگران اعلام کنند. دانشجويان و جوانان ميتوانند با تشکيل کانونهای همبستگی با مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه گام مهمی در حمايت از اين کارگران بردارند. حزب اتحاد کمونيسم کارگری پرچم اين مبارزه را برافراشته نگاه خواهد داشت!

پيرواز بايد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه!
زنده باد همبستگی بين المللی کارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
۹اکتبر ۲۰۰۷ – ۱۷ مهر ۱۳۸۶