بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
 
حزب کمونیستی کارگری قدرتمند، نیاز حیاتی جنبش ما

در استقبال از پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست

کارگران! کمونیستها! آزادیخواهان!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیوستن خود به حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست را در بیانیه 27 نوامبر 2012 اعلام کرده است. این تصمیم کمونیستی و جسورانه رهبری، کادرها و اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری پاسخی شایسته به تقویت تحزب کمونیستی قدرتمند و دخالتگر در جدالهای سیاسی و طبقاتی پیش روی جنبش طبقاتی ما است. حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست به گرمی از این تصمیم کم نظیر رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری استقبال میکند. عمیقا به آن ارج می نهد و بر تداوم فعالیت مشترکمان در این مسیر حیاتی افتخار میکند.

پاسخ کمونیستی به مشقات و معضلاتی که نظم ضد انسانی سرمایه بر طبقه کارگر و مردم محروم تحمیل کرده است، بیش از پیش صفبندی طبقاتی و اجتماعی محکمی را از کمونیستهای طبقه کارگر میطلبد. عروج  حزب کمونیستی کارگری قدرتمند در مصاف با بورژوازی و ارتجاع جمهوری اسلامی و برای سازماندهی انقلاب کارگری نیاز حیاتی و فوری جنبش ما است. در پاسخ به این نیاز حزب حکمتیست ادامه دهنده سنت حزبى کمونيسم کارگرى منصور حکمت و حزب مارکسيستى متعهد به سازماندهى انقلاب اجتماعى طبقه کارگر براى برچيدن نظام سرمايه دارى و برپايى جامعه‌اى نوين مبتنى بر برابرى اقتصادى و اجتماعى، آزادى سياسى انسانها و شکوفايى خلاقيت هاى مادى و معنوى بشرى است. حزب ما سرنگونى جمهورى اسلامى با قدرت  طبقه کارگر متشکل و حزب کمونیستی آن طبقه را از ملزومات اوليه تحقق اهداف خود میداند. تلاش پیگیرانه  برای ساختن حزب سياسى اجتماعی مدرن  و متعهد به موازین کار متشکل، متکی به استراتژی تصرف قدرت سياسى پیش شرط سازمان دادن انقلاب اجتماعى پرولتاریا است. اقدام تاریخی رفقایمان در حزب اتحاد  کمونیسم کارگری  در راستای تحقق این امر مهم است.

 

رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری!

بسیار خوشنودیم که نتیجه چند ماه دیالوگ و بحث و تبادل نظر رفیقانه هیاتهایمان به منظور تقویت جنبش کمونیسم کارگری منصور حکمت به ثمر نشست. علاوه بر ضرورتهای سیاسی و اجتماعی، شروع فعالیت مشترکمان به عنوان نیروهای کمونیسم کارگری در قالب حزب حکمتیست، احساس مسئولیتی بالا و اراده کمونیستی استواری لازم بود تا این اتفاق شورانگیز به سرانجام برسد. رهبری و صفوف دو حزب این اراده و درایت و جسارت را از خود نشان دادند. بدون تردید تصمیم شایسته رهبری، کادرها و اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ممکن کردن این رویداد مهم جای گرمترین قدردانی است.

اکنون حزب حکمتیست، حزب همه ماست. حزب همه مبارزین کمونیسم کارگری منصور حکمت است. بیشک دوره جدیدی از حیات جنبش ما و تحزب کمونیستی آن آغاز شده و دوشا دوش هم میتوانیم حزبمان را به پرچمدار و مدافع پیگیر مارکسیسم، به بستر اصلی کمونیسم و چپ در ایران و نقطه اتکای دهها میلیون انسان تشنه آزادی و رهایی تبدیل کنیم. میتوانیم حضور حزب کمونیستی دخالتگر و ماگزیمالیست را در صحنه سیاست ایران تضمین کنیم. میتوانیم پرچم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن سیادت بورژوازی و پرچم انقلاب کارگری را برافراشته تر کنیم.

کارگران! فعالین کمونیست و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، حزب شما است. این حزب ابزار فعالیت شما برای پایان دادن به استثمار و لغو بردگی مزدی و رهایی انسان است. به این حزب بپیوندید و آن را تقویت کنید. همه کمونیستها و آزادیخواهان و برابری طلبان را به پیوستن به حزب حکمتیست فرامیخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
هفتم آذر ماه 1391- 27 نوامبر 2012