بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره:
پیوستن به حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست
آغاز دورانی جدید از تلاش کمونیستی کارگری 
برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونیسم منصور حکمت

با این بیانیه دوره جدید مبارزه فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری را اعلام میکنیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این مقطع به حزب کمونیست کارگری -  حکمتیست میپیوندد.

تلاش برای متحد کردن نیروهای صفوف جنبش کمونیسم کارگری و حرکت از نیازها و ملزومات تقویت و پیشروی این جنبش یک سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری بوده است. اما تصمیم مشخص پیوستن ما به حزب حکمتیست ماحصل یکدوره نزدیکی سیاسی و همکاری و مذاکرات هیئت های رهبری دو حزب از کنگره پنجم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست است. نزدیکی ای که بیرون دو حزب با اشتیاق و اضطراب دنبال شده و فراتر رفتن از آن یک خواست و تمایل کادرها و فعالین جنبش کمونیسم کارگری بوده است.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و حزب اتحاد کمونیسم کارگری دو حزب متعلق به جنبش کمونیسم کارگری هستند و در طول حیات خویش برای برافراشتن پرچم کمونیسم منصور حکمت تلاش کرده اند. یک شرط اساسی پیروزی کمونیسم در ایران، برافراشتن قدرتمند این پرچم در قالب یک حزب سیاسی دخالتگر و موثر در صف اول مبارزه انقلابی و کارگری و تلاش مردم تشنه آزادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تصمیم گرفته است برای پاسخ به این نیاز مبرم اجتماعی، برای تقویت جنبش کمونیسم کارگری و راه حل کارگری در مقابل جنبشها و راه حلهای بورژوائی، از این پس بعنوان اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به فعالیت خود ادامه دهد. این امر برای تحکیم حزب سیاسی کمونیستی کارگری بویژه در دورانی که ایجاد احزاب کمونیستی کارگری قدرتمند و مدعی قدرت سیاسی که بتوانند آلترناتیو سوسیالیسم را در مقابل بشریت قرار دهند یک نیاز حیاتی و فوری است، دارای اهمیتی بسیار است. دوره جدید تلاش کمونیستی کارگری ما در صفوف حزب حکمتیست، بزودی در یک مجمع سیاسی علنی با حضور اعضای رهبری، کادرها، اعضا و دوستداران دو حزب بطور رسمی آغاز خواهد شد.   

ما در گذشته علیرغم اشتراکات برنامه ای و تاکید بر چهارچوب سیاسی و نظری واحد، اختلافات سیاسی نیز داشته ایم. اما سیاستها و چهارچوبهای انتقادی مشترک امروز ما بیش از هر زمانی است، با این وجود روشن است که مسئولیت مصوبات گذشته دو حزب بعهده رهبری دو حزب است. ما با تاکید و حرکت از این اشتراکات پایه ای و سیاسی و پاسخ به نیازهای مبرم مبارزه طبقاتی در ایران، به فعالیت متحدانه در چهارچوب فکری و سیاسی کمونیسم منصور حکمت ادامه خواهیم داد. تصمیم سیاسی و مهم حزب ما آغازگر یک دوران جدید در جنبش کمونیسم کارگری و در عرصه سیاست جامعه ایران است. آغاز یک موج برگشت برای جبران لطمات وارد شده به تحزب و جنبش کمونیسم کارگری و تلاشی برای بردن امید به جامعه محتاج کمونیسم ایران است. 

ما به حزب کمونیست کارگری - حکمتیست می پیوندیم و همراه با اعضا و کادرهای این حزب در برافراشته تر کردن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت متحدانه خواهیم کوشید. ما به حزب کمونیست کارگری - حکمتیست می پیوندیم و اطمینان داریم که این حزب به بستر اصلی کمونیسم و اردوی چپ جامعه در ایران تبدیل میشود. ما به حزب کمونیست کارگری - حکمتیست می پیوندیم تا امید به پیروزی کمونیسم و کارگر، امید به تحقق یک دنیای بهتر را تقویت کنیم.

فراخوان ما به کمونیستهای کارگری، به کارگران کمونیست و سوسیالیست، به فعالین اردوی آزادی و برابری  اینست که در این تلاش با ما همراه شوند تا با هم و در صفی قدرتمند و متحد پرچم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، پرچم انقلاب کارگری و استقرار فوری سوسیالیسم در ایران را برافرازیم. فراخوان ما به طرفداران کمونیسم منصور حکمت و همرزمان دیرینه مان اینست که به حزب تان بپیوندید. حزب کمونیست کارگری - حکمتیست حزب شماست! 

  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ نوامبر ٢٠١٢