اطلاعیه شماره دو
کمپین بیست و هفتم آوریل، روز اعتراض عمومی به دولت هلند!
تظاهرات در مقابل پارلمان هلند در شهر لاهه!

 

همانطور که در اطلاعیه شماره یک کمپین اعلام کردیم، چهارشنبه 27 آوریل 2011 روز اعتراض عمومی علیه سیاستهای ضد پناهندگی دولت هلند است.
ما به تمام انسانهای آزادیخواه و انسان دوست فراخوان می دهیم که بهر طریق ممکن این کمپین را تبلیغ کنند و گسترش دهند و کلیه نهادها، تشکل ها و کمیته های دفاع از حقوق پناهجوئی را به حمایت از این کمپین دعوت می کنیم. با تجمع در مقابل سفارت خانه ها و کنسولگری های دولت هلند در این روز، با کمپین هم صدا شوید و به سیاستهای غیر انسانی دولت هلند، اعتراض کنید.


تاریخ: چهارشنبه 27 آوریل 2011
زمان: از ساعت 13:00 تا 15:30
محل: مقابل پارلمان هلند در شهر لاهه ( دنهاخ )
سخنرانانی که تاکنون قطعی شده اند:
مجید پستنچی – عضو دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
مریم کوشا – عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن
نسرین رمضانعلی – عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
برنامه های این روز به قرار زیر است
ساعت 13:00 ملاقات با نمایندگانی از پارلمان و تسلیم گزارشی از نقض حقوق پناهندگی توسط دولت هلند؛
برنامه در میتینگ مقابل پارلمان: سخنرانی
13:15: مجید پستنچی، گزارش ملاقات با پارلمان به تجمع کنندگان؛
13:30: مریم کوشا
13:45 نسرین رمضانعلی
پیام های همبستگی سازمان های مختلف قرائت می شود.
در صورت وقت اضافه تریبون آزاد نیز خواهد بود

زنده باد حقوق جهانشمول انسان
مرگ بر توحش و بربریت سرمایه داری
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
  22 آوریل 2011