فیلمها و عکسها از چهارشنبه سوری

بروجرد چهارشنبه سوری

گیشا درگیری شدید و صدای جیغ و فریاد اهالی محل

حملهٔ پلیس ضد شورش با موتور و سپر- شب چارشنبه سوری

چهارشنبه سوری گلسار , رشت