فراخوانجامعه ایران دستخوش بزرگترین اعتراضات سه دهه اخیر خود شده است. مبارزه علیه رژیم اسلامی برای خلاصی از حاکمیت یک رژیم استثمارگر، ضد زن، ضد آزادی با ارزشهای کپک زده اسلامی مسئله اصلی جامعه است. مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و برای به زیر کشیدن آن بپاخواسته اند. اعتراضات گسترده مردم و تلاش آنها برای برپایی نظامی متضمن "آزادی٬ برابری٬ رفاه" همگان شایسته بهترین حمایت هاست .


با شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "زنده باد آزادی ، برابری و رفاه" به خیابانها می آییم!
واحد گوتمبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه آزاديخواهان را به تظاهرات روز دوشنبه 7 دی، در گوتنبرگ، دعوت ميکند.


زمان: دوشنبه 28 دسامبر2009 ساعت: 16.00 تا 17.00
مکان: برنز پارکن گوتنبرگ

جهت کسب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید: شهلا نوری 0737262622

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی ، برابری ، حکومت کارگری
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات گوتنبرگ
27 دسامبر 2009