تنها با گسترش اعتراضات میتوان دانشجویان زندانی را آزاد کرد!
تجمع اعتراضی شنبه ۱۶ دی به تعویق افتاد!

بنا به گزارش خبرنامه امیر کبیر سالار کیا، معاون دادستان تهران، به خانواده های دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات ۱۳ آذر اعلام کرده است که "از روز شنبه ۱۶ دی ماه و به مدت سه روز و هر روز به ۱۰ نفر از دانشجویان بازداشت شده اجازه ملاقات داده میشود." در مقابل این وعده های معاون دادستانی، خانواده های دانشجویان دستگیر شده اعلام کرده اند که تجمع اعتراضی خود را که قرار بود شنبه ۱۶ دی ماه برگزار شود، تا اطلاع ٽانوی به تعویق انداخته اند.

عقب نشینی رژیم اسلامی یک اقدام بسیار کوچک در مقابل اعتراضات گسترده جهانی مردم آزادیخواه برای آزادی بی قید و شرط تمامی دانشجویان دستگیر شده است. بعلاوه یک هدف رژیم از این وعده و وعیدها ایجاد شکاف و اختلاف در صفوف مبارزه برای آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی است. نباید به این وعده ها کوچکترین ذره ای توهم داشت. این رژیم اسلامی است. با تمام دستگاه جعل و تحریف اش، با تمام چوبه های دارش، با تمام زندانهایش، با تمام شکنجه گاه هایش و با تمام جوخه های اعدامش.

رژیم اوباش اسلامی را باید وادار به عقب نشینی های بسیار بزرگتر کرد. هر درجه پیشروی تنها میتواند محصول اعتراض و همبستگی مبارزاتی باشد. تنها ضامن آزادی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب گسترش این اعتراضات است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از خانواده های دانشجویان دستگیر شده میخواهد که اجازه ندهند صفوف مبارزاتی شان دچار تفرقه و چند دستگی گردد. ما تاکید میکنیم آزادی تمامی دانشجویان، کارگران و فعالین حقوق زن در گرو فعالیت متشکل و متحد و عدم پذیرش هرگونه وعده و وعیدهای پوچ رژیم اسلامی است.

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳ ژانویه ۲۰۰۸ - ۱۳ دی ۱۳۸۶