اعتراض پيروزمند کارگران پتروشیمی کرمانشاه
کارگران خواهان دو روز تعطيلى در هفته همراه با حقوق هستند

دیروز صبح از ساعت 8 صبح، قريب ٦٠٠ نفر از کارگران پتروشیمی کرمانشاه در اعتراض به شرايط سخت کار در سرماى شديد دست از کار کشیدند. بارش سنگين برف، سرماى شدید، فقدان امکانات رفت و آمد، و کمبودهاى ناشى از آن زندگی میلیونها انسان را مختل کرده است. کارگران ميگويند سلامتی جسمی ما بشدت در خطر است. معضل ديگر زندگى کردن در مناطق دور از محيط کار و ارزان و بنابراين گذاشتن وقت زياد براى رسيدن به سرکار آنهم در اين وضعيت راهها و سرماى شديد است. کارگران در اعتراض شان اعلام کردند که بايد دو روز تعطیل براى ما همراه با حقوق منظور شود، در غير اين صورت کار نميکنيم.
ابتدا سرپرست بخشهای مختلف پتروشيمى تلاش کردند کارگران را به سر کار برگردانند اما در مقابل اتحاد کارگران شکست خوردند. کارفرما که در مقابل اراده کارگران لکنت زبان گرفته بود شروع به عقب نشينى کرد. ابتدا اعلام کرد حقوق ماه ٩ را که قرار بود در چند روز آینده پرداخت کنند، بلافاصله پرداخت می کنیم. شما کار را ادامه دهيد، شايد هوا بهتر شود. کارگران بعد از دريافت حقوقهاى خود، در سلف سرويس جمع شدند. کارگران اعلام ميکنند که با اين شرايط نمی توانیم کار کنیم و باید کارخانه تعطیل شود. کارفرما وقتى در مقابل اراده متشکل کارگران قرار ميکيرد راهى بجز به تن دادن به خواست کارگران ندارد و دو روز تعطیلی همراه با حقوق را ميپذيرد.
کارگران که اعتراض شان موثر شده بود پیروزمندانه اعلام می کنند: بعد از بارش برف شدید و کولاک، با سرمای شدیدتر مواجه خواهند شد. بنابراين ما روزهای یکشنبه و دوشنبه را نیز تعطیل اعلام می کنیم. اينجا ديکر کارفرما به خواهش و تمنا مى افتد. کارفرما ميگويد نه تعطيل نکنيد، بلکه بجاى ساعت شش و نیم صبح ساعت هشت و نيم صبح در محل کار حاضر باشید. کارگران پاسخ ميدهند باشد، اما اگر هوا بهتر شد، در غير اينصورت به سرکار نخواهیم آمد. بدنبال اين اعتراض کارگران پيروزمندانه محل کار را ترک کردند.

زنده باد اعتراض متشکل کارگران!
زنده باد مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم کارگران!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
٢٢ دی ماه ١٣٨٦ – ١٢ ژانویه ٢٠٠٨