در روز جهانی علیه اعدام
خواهان لغو مجازات اعدام شویم!


روز 10  اکتبر، روز جهانی علیه اعدام، فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سازمان آزادی زن از ساعت 1 و نیم تا 4 بعد از ظهر یک میز اطلاعاتی در مرکز شهر گوتنبرگ برپا کردند. در این میز اطلاعاتی نمایشگاه عکسی علیه اعدام وجود داشت که توجه رهگذران فراوانی که در این روز بارانی از خیابان عبور می کردند، بخود جلب کرد.
اطلاعیه حزب کمونیسم کارکری با خواست "در روز جهانی علیه اعدام، خواهان لغو مجازات اعدام شویم!" و همچنین اطلاعیه های مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی  بین مردم رهگذر پخش شد و مردم متنفر از اعدام و سنگسار حمایت خود را از ما اعلام می کردند.  ما با صدای بلند برای مردم توضیح می دادیم که اعدام جنایت سازمان یافته دولتی است. قتل عمد دولتی و یک ابزار طبقات حاکم برای کنترل، به انقیاد در آوردن و سرکوب جنبشهای اعترضی جامعه است. ما توضیح میدادیم که کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ای، حق هیچ دولت و قدرتی نیست. ما از مردم می خواستیم که در راه یک مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع بشری با ما همراه شوند و با ابراز حمایت و همبستگی از مبارزه ما، به ما یاری رسانند تا اعدام و سنگسار را در ایران لغو کنیم.  
طی این آکسیون بیش از هزار اطلاعیه میان مردم پخش شد و  مردم  بسیاری حمایت گرم و همبستگی خود را با مبارزه ما اعلام کردند و بخاطر تعهد و پیگیری مان به ما تبریک گفتند.


مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
0اکتبر 2007