http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif
پیام سازمان آزادی زن
بمناسبت اول ماه مه


مردم!
اول ماه مه روز جهانی کارگر در پیش است. اول ماه مه روز نمایش قدرت جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی است. روز برافراشتن پرچم یک دنیای بهتر و اعلام تعهد به تلاش و مبارزه برای تحقق این دنیای بهتر، دنیایی فارغ از ستم و استثمار، سرکوب و تبعیض، فقر و فلاکت است. در این روز دو کمپ آزادیخواهی و سرکوب، برابری طلبی و ارتجاع در مقابل هم صف آرایی میکنند. به این نمایش قدرت بپیوندیم و عزم خود را برای ساختن جهانی فارغ از فقر، استثمار، ستم و تبعیض اعلام کنیم.
اول ماه مه روز جهانی کارگر است اما صرفا روز کارگران نیست. این روز، روز کلیه انسان های آزادیخواه، برابری طلب و عدالت جو است. این روز، روز گرد آمدن و همبستگی کلیه جنبش های آزادیخواه و برابری طلب است. اول ماه مه به یک سنت پایدار و جهانی بدل شده است و بعنوان سمبل آزادی و برابری در سراسر جهان شناخته شده است.
کارگران!
طبقه کارگر ایران اکنون 30 سال است که در کشمکش با رژیم اسلامی سرمایه این روز را به اشکال مختلف گرامی میدارد. رژیم اسلامی در ابتدا به قصد انکار این روز جهانی، روز کارگر دیگری را علم کرد. همانگونه که در انکار 8 مارس، روز جهانی زن، تولد فاطمه زهرا را بعنوان روز اسلامی زن اعلام کرد. این تاکتیک در هر دو مورد شکست خورد. 
علیرغم سرکوب خشن رژیم اسلامی و تلاش های مذبوحانه خانه کارگر برای سازماندهی تجمعات فرمایشی در اول ماه مه، طبقه کارگر ایران کوشیده است تا تجمعات مستقل خود را در روز جهانی کارگر سازمان دهد. امسال در متن فقر و فلاکت وسیع، سرکوب خشن مبارزات کارگری و دستگیری، شکنجه و اسارت فعالین کارگری طبقه کارگر برای سازماندهی یک اول ماه مه کارگری در تلاش است. امسال در کل جهان اول ماه مه رنگ و بویی متفاوت دارد. دنیا در چنبره یک بحران وسیع و جهانی سرمایه داری گرفتار آمده است. کارگران در سراسر جهان به اعتراض به استثمار خشن سرمایه داری و نظامی که زندگی خود و خانواده هایشان را به بازی گرفته است، بپا خاسته اند. اول ماه مه امسال طبقه کارگر جهانی علیه نظام استثمار و سرکوب سرمایه قدرت نمایی خواهد کرد.
فعالین آزادی زن!
کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب باید در این جشن آزادیخواهی شرکت کنند. باید با فریاد های نه به استثمار، نه به ستم، نه به فقر، نه به تبعیض، نه به حجاب و نه به آپارتاید جنسی در این روز صف قدرتمند خود را در مقابل ارتجاع اسلامی به نمایش درآوریم. جنبش آزادی زن یکی از ارکان اصلی مبارزه برای یک دنیای بهتر و علیه ارتجاع اسلامی است. جنبش آزادی زن باید در اول ماه مه در کنار جنبش کارگری و در پیشاپیش صفوف، با شعارهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه حضور داشته باشد. پیروزی بر ارتجاع و سرکوب، جهل و فقر، تبعیض و نابرابری با همبستگی و اتحاد کلیه جنبش های آزادیخواه و برابری طلب امکان پذیر است. صف آرایی پرقدرت ما در این روز نوید بخش آزادی و برابری و یک دنیای آزاد، مرفه و سعادتمند، یک دنیای بهتر است. سازمان آزادی زن اول ماه مه را به طبقه کارگر و کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب تبریک میگوید.


زنده باد اول ماه مه!
زنده باد آزادی و برابری!
ستم بر زن موقوف

آذر ماجدی
27 آوریل 2009