اطلاعيه خبرى

دستگيرى ۵ نفر در روستاى شيان از توابع جوانرود

بنا به گزارش دريافت شده نيروهاى اطلاعاتى رژيم اسلامى در روزهاى اخير مظفر کاظمى، بختيار مرادى، فرهاد ايوب پور، عثمان ايوب پور، و نظيره شاکرى را به جرم "تبليغ عليه نظام" دستگير کردند و تاکنون خبرى از آنها در دست نيست. احضار و دستگيرى اين افراد توسط "تيپ ٢٢ پادگان امام على" صورت گرفته است. افراد ذکر شده اهالى روستاى شيان از توابع جوانرود هستند.

جمهورى اسلامى با اتهامات مسخره و پاپوش دوزى براى کارگران و دانشجويان و زنان، تلاش ميکند جامعه را مرعوب کند. درجائى که مردم ناراضى هر روزشان را با لعنت به اين نظام آغاز و به پايان ميرسانند، اين اتهامات مسخره است. ما مردم منطقه جوانرود را به اعتراض و اعمال فشار براى آزادى فورى دستگيرشدگان فراميخوانيم!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
۵ بهمن ١٣٨٦ – ٢۵ ژانویه ٢٠٠٨