پيام به دانشجويان چپ و آزاديخواه!

هدف فورى چپ برگزارى يک شانزده آذر متحد و قوى است!

دوستان عزيز،
شانزده آذر امسال با موانع متعددى برخورد کرده است: اول، اختناق و سرکوب و دستگيرى فعالين دانشجوئى که تنها بيانگر ترس و وحشت رژيم اسلامى است. دوم، جدا شدن تظاهراتها و اجتماعات دانشجوئى و مشخصا فراخوانهاى جداگانه در ميان دانشجويان چپ. اين سياست در اوضاعى که تحکيميها و رژيم هر دو عليه چپ تلاش ميکنند، سياستى غير اصولى و از نظر تاکتيکى اشتباه مهلک است. طيف چپ و سوسياليست و آزاديخواه و برابرى طلب هر بحث و اختلافى داشته باشد، نبايد در مناسبت شانزده آذر دخالت دهد و به سياستهاى سکتاريستى درغلتد. اين سياست و پراکنده کردن نيروها، هم ظرفيت به ميدان آوردن توده وسيع دانشجو را کاهش ميدهد و هم چپ را بطور کلى در مقابل راست تضعيف ميکند. بعلاوه ارتقا اختلافات سياسى به پراکندگى عملى در روز دانشجو امنيت فعالين چپ را کلا زير سوال ميبرد و در شرکت دانشجويان در مراسم مانع ايجاد ميکند. 

روز ١٣ آذر ضرورى است دانشجويان و فعالين چپ، آنهم در شرايطى که طيفى از فعالين آزاديخواه و برابرى طلب و چپ را دستگير کردند، در صفى متحد ظاهر شوند و آزادى دوستانشان و کليه زندانيان سياسى را در راس مطالباتشان قرار دهند. در اينروز ضرورى است خانواده هاى دانشجويان و فعالين جنبشهاى آزاديخواهانه ايران از اجتماع و خواستهاى آزاديخواهانه دانشجويان حمايت کنند. صلاحيت و درايت سياسى چپ در مواقعى رقم ميخورد که صحنه بشدت شلوغ و اوضاع پيچيده است. دانشجويان چپ و فعالين مختلف آن بايد با ارجحيت دادن به منفعت اتحاد دانشجويان و همينطور تقابلهاى استراتژيک تر راست و چپ در دانشگاه، بويژه در اينروز، موضوعات درون چپ را حاشيه اى کنند و برگزارى يک مراسم باشکوه و قدرتمند و متحد را در دانشگاه هدف اصلى قرار دهند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از دانشجويان و فعالين چپ ميخواهد که مراسمهاى مختلف را لغو کنند و يکجا و متحدانه پاى مراسم شانزده آذر بروند. ما از کليه دانشجويان دانشگاههاى کشور تقاضا ميکنيم که از اجتماعات دانشجويان چپ و آزاديخواه حمايت کنند و در تهران و شهرستانها وسيعا در آن شرکت کنند.

زنده باد شانزده آذر!
نه به دولتهاى جنگ طلب!

مرگ بر جمهورى اسلامى!
زنده باد آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣ دسامبر ٢٠٠٧ – ١٢ آذر ١٣٨۶