گزارش تظاهراتهای اوتاوا و تورنتو بر علیه مضحكه انتخابات رژیم اسلامی!
 رای ما مرگ بر رژیم ضد زن! جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده! نه بد میخواهیم نه بدتر! فقط دنیای بهتر!

اینها شعارهای بود كه در جمعه برابر با دوازدهم ماه جون، سفارت جمهوری جنایت اسلامی را به لرزه دراَورده بود. طیف وسیعی از کمونيستها و آزادیخواهان و فعالین سیاسی علیه رژیم جنایتکار در این روز در مقابل سفارت جهموری اسلامی اجتماع كرده بودند كه بگویند مضحکه انتخابات رژیم اسلامی توهین به میلیونها انسان دراَن جامعه است كه تشنه برابری و اَزادی اند! كه بگویند انتخاب مردم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است و نه انتخاب یكی از چهار كاندید های جنایتكار احمدی نژاد٬ موسوی٬ كروبی و رضائی! كه بگویند همه سران جمهوری اسلامی باید بجرم جنایت بر علیه بشریت محاكمه شوند ! كه بگویند مرگ بر نظامى که جز قاتلين و سرکوبگران آزادى و رفاه مردم نميتوانند در آن "انتخاب" شوند. ١٢ جون محل کنسولگری  رژیم اسلامی صحنه تقابل دو نیرو بود. از طرفی، مخالفین رژیم جنایتكار اسلامی با مشت های گره کرده و شعارهای انتخاب ما مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد اَزادی ! برابری!  سمبل میلیونها انسان در بند رژیم جنایتكار اسلامی بودند كه تشنه اَزادی و برابری و سرنگونی رژیم اسلامی اند و در سمت دیگر، عده ای كه برای رای دادن به رژیم جنایتكار اسلامی در اطراف سفارت اجتماع كرده بودند. نمایندگان و سخنرانان مختلف از طریق تریبون اَزاد بر علیه حكومت اسلامی افشا گری میكردند و رای دهندگان را مورد خطاب میدادند كه رای به هر یك از ٤ كاندیدها  رای به یك رژیم ضد زن و ضد كارگر و ضد بشر است و از اَنان میخواستند كه به رژیم اَدمكشان رای ندهند!  
در این تظاهرات پلیس ٣ نفر از رای دهندگان موافق رژیم جنایتكار اسلامی را كه سعی میكردند لومپن بازی در اَورند بازداشت كرد.  این تظاهرات كه از ساعت ٩ و نیم صبح تا ٣ بعد از ظهر ادامه داشت با شعارهای محكم تظاهر كنندگان و با سرود كوبنده انترناسیونال به پایان رسید! در این تظاهرات حزب اتحاد كمونیسم كارگری همراه با دیگر نیروهای كمونیسم و اَزدیخواه شركت فعال داشت. شبكه سراسری تلویزیون و رادیوئی CBC با محمود احمدی و هما ارجمند دو تن از كادرهای حزب در مورد تظاهرات و مضحكه انتخابات مصاحبه كرد و در اخبار ساعت ٣ عصر این مصاحبه را پخش كرد. حزب اتحاد كمونیسم كارگری اعلام میكند كه مردم مخالف این رژیم جنایتكار اجازه نخواهند داد كه این اوباشان بساطشان را در خارج از كشور پهن كنند.

تظاهرات ١٣ جون در تورنتو!

در روز شنبه ١٣ جون تظاهرات قدرتمندی در دفاع از مبارزات مردم در ایران بر علیه رژیم اسلامی از طرف احزاب و نیروهای مخالف رژیم جنایتكار اسلامی در منطقه نورت یورك محل اجتماع و سكونت ایرانیان بر گزار شد. در این تظاهرات كه از ساعت ٦ تا ٩ عصر ادامه داشت نمایندگان احزاب و نیروهای مخالف رژیم جنایتكار اسلامی از طریق تریبون اَزاد به افشای مضحكه انتخابات رژیم پرداختند. شعارهای مرگ به این رژیم ضد زن! مرگ به این رژیم ضد كارگر! زندانی سیاسی اَزاد باید گردد! جمهوری اسلامی نابود باید گردد! كه از طریق بلند گوی قوی پخش میشد كل منطقه را به لرزه در اَورده بود. مردم مشتاقانه به سخنرانیهای سخنرانان گوش میكردند و حمایت خود را از مبارزات مردم در ایران برای سرنگونی این رژیم  فقر و شكنجه اعلام میكردند. دو تن از مزدوران رژیم كه با ماشین و پرچم این رژیم جنایتكار به جولان دركنار محل تظاهرات پرداختند با خشم تظاهر كنندگان روبرو شدند و به سرعت فراری شدند. این تظاهرات با شعارها و سخنرانیهای كوبنده نمایندگان احزاب و تظاهر كنندگان و اعلام اینكه تظاهرات دیگری در روز یكشنبه ١٤ جون برگزار خواهد شد به پایان رسید. در این تظاهرات حزب اتحاد كمونیسم كارگری همراه با دیگر نیروهای كمونیسم و اَزدیخواه شركت فعال داشت. هما ارجمند كادر حزب قبل از تظاهرات مصاحبه ای با دو شبكه سراسر تلویزیونی CTV وCBC داشت. تلویزیون  CBCدر برنامه خبری معروف national با هما ارجمند مصاحبه كرد.

تظاهرات ١٤ جون در تورنتو!

بنا به گزارش شبكه های مختلف تلویزیونی در كانادا بیش از ١٠٠٠ نفر از مردم در اعتراض به شرایط اخیر در ایران در میدان مل لسمن در تورنتو اجتماع كردند. در این مكان ٢ تظاهرات در كنار هم برگزار شد. یك تظاهرات كه ازطرف طیف وسیعی از کمونيستها و آزادیخواهان و فعالین سیاسی علیه رژیم جنایتکار سازمان یافته بود و تظاهرات دیگری كه ازطرف اعوان و انصار توده ایها و نیروهای پرو رژیم و در مخالفت به نتیجه مضحكه انتخابات برگزار شد و حتی تعدادی از مزدوران رژیم جنایتكار اسلامی نیز در اَن حضور داشتند.سخنرانیهای كوبنده اَزادیخواهان و كمونیستها با استقبال وسیع مردم روبرو میشد. سخنرانان مختلف از زوایای گوناگون به افشای رژیم شكنجه٬ اعدام میپرداختند و خواهان سرنگونی رژیم میشدند. شعارهای ما رژیم ضد زن نمیخواهیم! رژیم ضد كارگر نمیخواهیم! رای ما مرگ بر رژیم اسلامی! رای ما اَزادی ـ برابری! نه بد میخواهیم نه بدتر! فقط دنیای بهتر! مرگ بر این حكومت ضد زن! در تظاهرات اَزادیخواهان و كمونیستها وسیعا از طرف مردم تكرار میشد. مردم مزدوران رژیم جنایتكار اسلامی را كه در صفوف تظاهرات معترضین به نتیجه مضحكه انتخابات حضور داشتند از محل بیرون كرده و فراری دادند.شبكه های تلویزیونی CBC, CTV, CP24,TVO و روزنامه تورنتو استار و مدیاهای فارسی زبان در محل حضور داشتند و از این گردهمایی گزارشات مختلف تهیه كردند. شبكه سراسری معروف CBC با محمود احمدی كادر حزب وروزنامه پر تیراژ تورنتو استار با كادرهای حزب هما ارجمند و محمود احمدی مصاحبه های مفصلی كردند. این تظاهرات قدرتمند بعد از ٣ ساعت با شعارهای كوبنده مردم به پایان رسید.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری٬ حکومت کارگرى
تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد كانادا
١٤ جون ٢٠٠٩