عکسها ئی از شرکت در مراسم 6 و 8 مارس از ایران و چند شعر جهان