,

 

برای یک دنیای بهتر: 12 آوریل 2009در این برنامه :نگاهی به کنفرانس جی ٢٠ به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر برویم مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی را افشا کنیم معرفی نشریه شماره ٩٥ برای یک دنیای بهتر