برای یک دنیای بهتر: اول ماه مه ۲۰۰۸دردر این برنامه : به روز کارگر پرداخته شده است