قطعنامه اتحادیه های کارگری در دفاع از حقوق پایه ای کارگران در ایران

ما نمایندگان اتحادیه های کارگری:

۱- رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگران و دستگیری و زندان و سرکوب فعالین کارگری محکوم میکنیم. 

۲- ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر دستگیری و اخراج دهها هزار کارگر افغانی مقیم ایران محکوم میکنیم.

۳- ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب زنان و جوانان و تحمیل حجاب اسلامی محکوم میکنیم.

۴- ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر عدم پرداخت دستمزدهای کارگران محکوم میکنیم.

۵- ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی به مردم کارگر محکوم میکنیم.

ما نمایندگان اتحادیه های کارگری اعلام میکنیم که :

۱- خواهان حق بی قید و شرط اعتصاب و تشکل برای کارگران در ایران هستیم.

۲- خواهان متوقف کردن فوری اخراج کارگران مهاجر از ایران هستیم. ما خواهان برسمیت شناختن حق کار و شهروندی کامل برای تمام کارگران مهاجر هستیم.

۳- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی از فعالین سندیکای خبازان سقز هستیم.

۴- خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، عقیده، مطبوعات، تجمع و تحزب در ایران هستیم.

۵- خواهان افزایش فوری دستمزد کارگران و تعیین آن بر مبنای یک زندگی انسانی هستیم. ما از خواست کارگران فلز کرمانشاه مبنی بر حداقل دستمزد ۶۰۰ هزار تومان در ماه حمایت میکنیم.

۶- خواهان آزادی کلیه دستگیر شدگان اعتراضات دانشجویی هستیم. ما خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

۷- تصویب میکنیم که سران رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه کارگران و مردم در ایران باید محاکمه شوند.

اتحادیه کارگری در آمریکا :
اتحادیه کارگران شهرداری (لوکال ۲۶۲۰)، اتحادیه کارکنان حرفه ای و مهندسی، اتحادیه کارگران نجاری (لوکال ۲۰۹)، اتحادیه بین المللی کارگران خدمات (لوکال ۶۶۰)، فدراسیون شوراهای کارگران لس آنجلس، اتحادیه کارگان حمل و نقل و (لوکال ۵۰۲)، اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (لوکال ۳۳۸)، کنگره سازمانهای صنعتی و فدراسیون کار آمریکا (شعبه لس آنجلس)، فدراسیون معلمین آمریکا (لوکال ۱۰۲۱)، اتحادیه کارکنان سینما و تئاتر (لوکال ۷۲۸)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۹۴)، اتحادیه کارگران مواد غذایی (لوکال ۷۷۰)، اتحادیه کارگران مخابرات (لوکال ۹۰۰۰)، اتحادیه کارگان متال (لوکال ۱۰۸)، اتحادیه کارگران نساجی (لوکال ۲۲۹۷)، اتحادیه کارگران نجار (لوکال ۴۰۹)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۱۱۸۶)، اتحادیه کارکنان هتل و رستوران (لوکال ۱۱۸۴)، اتحادیه کارگران بارانداز (لوکال ۱۷۱۰)، اتحادیه کارگران شستشو (لوکال ۵۲)، اتحادیه کارگران ساختمانی (لوکال ۱۱۷۰)