در کمپين معرفى حزب فعالانه شرکت کنيد!
سياوش دانشور
کارگران٬ کمونيستها٬ جوانان انقلابى٬ زنان آزاديخواه!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اولين کمپين سياسى اش را به معرفى خود اختصاص داده است. هدف ما اينست که در دو ماه اينده در کنار سازماندهى و شکل دادن به ارگانهاى ستادى و ستونى حزب٬ و بموازات فعاليتهاى روتين و فشرده براى امر سازماندهى کمونيستى در داخل و خارج٬ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را وسيعا معرفى کنيم٬ براى حزب عضوگيرى کنيم و راه حل سوسياليستى طبقه کارگر را براى آزادى جامعه به ميان توده وسيع مردم عاصى از جمهورى اسلامى ببريم. فراخوان ما به اعضا و کادرها و دوستداران حزب اينست که وسيعا و با ابتکارات مختلف در اين کمپين فعالانه شرکت کنيد.
براى معرفى حزب اقدامات متعددى ميتوان صورت داد؛
اين حزب کارگران کمونيست و سوسياليست و رهبران عملى جنبش کارگرى است. حزبى است که نبض آن با نبض مبارزه کارگرى ميزند و اولويت اساسى خود را حضور فعال در متن اعتراضات کارگرى و تقويت گرايش راديکال و سوسياليستى طبقه کارگر قرار داده است. در محيطهاى کارگرى حزب را معرفى کنيد و کارگران کمونيست و پيشرو را به پيوستن و تماس و همکارى با حزب دعوت کنيد! سياستهاى انقلابى و کمونيستى حزب را در ميان کارگران وسيعا تبليغ کنيد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حزبى مارکسيستى و مدرن است که براى تحکيم و مسلط شدن نقد سوسياليستى و کمونيستى به جامعه سرمايه دارى و گرفتن ابتکار عمل سياسى سوسياليسم کارگرى در مقابل جنبشهاى ارتجاعى و راست در قلمرو سياست سراسرى تلاش ميکند. پرچم و سياست و نقد کارگرى و مارکسيستى حزب بايد جاى شايسته خود را در هر محيط کارگرى اعم از فابريک و محلهاى زيست کارگران٬ مراکز دانشگاهى و آموزشى٬ و هر مرکز سياسى  پيدا کند. اين وظيفه کادرها و اعضاى حزب و پيشروان کمونيست و سوسياليستى است که هدف خود را برپائى جهانى انسانى و جامعه اى خوشبخت و آزاد و برابر قرار داده اند!
نشريات و ادبيات حزب و کمونيسم کارگرى را وسيعا پخش کنيد! همه جا و هر جا ممکن است ديوارها را با شعارهاى حزب بيارائيد! کارگران٬ زنان و جوانان را دعوت به پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کنيد! جلسات مختلف برگزار کنيد و پيرامون حزب و سياستهايش بحث کنيد. انتظارات خود را در مقابل حزب تان قرار دهيد و همراه حزب براى متحقق کردن آن به مبارزه متشکل روبياوريد. کمونيستها را متشکل کنيد و کمونيسم کارگرى مارکس و منصور حکمت را بعنوان تنها راه حل رهائى از شر سرمايه دارى و حکومت منحوس اسلامى در ابعاد وسيع به مرکز جدال سياسى و طبقاتى ببريد! از تلاش و فعاليتتان در کمپين معرفى حزب گزارش تهيه کنيد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حزب شماست! اين حزب تمام کسانى است که پرچم مانيفست کمونيست و يک دنياى بهتر را برافراشته اند و براى دنيائى عارى از ستم و استثمار٬ فقر و فلاکت٬ تبعيض و بى عدالتى٬ جامعه اى بدون طبقه و ايدئولوژى و خرافه مبارزه ميکنند!
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد و در مقابل کل کمپ راست و ارتجاع سرمايه دارى که تلاش دارند مبارزه برحق کارگرى و عدالتخواهانه و آزاديخواهانه مردم ايران را به مسلخ ببرند٬ پرچم انقلاب کارگرى و سوسياليستى را را برافرازيد! ما ميتوانيم به يک آينده چپ و انسانى شکل دهيم و اين تلاش جمعى و فردى همه را ميطلبد!

***