بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری

جنگ داخلی در فلسطین و راه حل ما

وضعیت مردم فلسطین مایه شرمسارى جامعه بشرى است. سرکوب، تحقیر، بمباران دائم و وحشیانه توسط دولت نژاد پرست اسرائیل، اعمال تحریم اقتصادی٬ گرو گرفتن زندگى مردم و گرسنگی دادن به گوشه ثابتی از زندگی مردم فلسطين تبدیل شده است. به این سرنوشت دهشتناک و محرومیت تاریخی مردم فلسطين اکنون جنگ داخلی و فرقه اى دستجات تروریستی اسلامی و ناسیونالیستی نیز اضافه شده است. تاکنون صدها تن قربانى جنگ قدرت حماس و الفتح شده اند. جامعه عملا در یک سناریوی سیاه فرو رفته و شیرازه جامعه از هم پاشیده شده است. یک پی آمد این جنگ فرقه اى تقسیم سرزمینهای فلسطینی به مناطق تحت کنترل و نفوذ دستجات تروریست اسلامیستی و جریانات مرتجع ناسیونالیستی است. نوار غزه در کنترل حماس و ساحل غربی تحت حاکمیت الفتح قرار گرفته است. مردم از هر زمان بی حقوق تر و بیشتر در اسارت تشبثات دولت اسرائیل و جریانات اسلامیست و ناسیونالیست قرار گرفته اند. ترديدى نيست که ادامه اين وضعيت به تشدید دامنه جنگ دستجات مسلح موجود و گسترش بمباران دولت اسرائيل منجر خواهد شد. ما عمیقا در درد و اندوه و لطمات انسانى مردم محروم فلسطين شریکیم.

بر خلاف تفسیرهای رسانه های مرتجع دول غربی وضعیت حاضر نشان هیچ درجه پیشرفت و گشایش در دستیابی به صلح و یا خلاصی این مردم از سرکوبگری اسرائیل، خلاصی از شر اسلامیستها و ارتجاع ناسیونالیستی نیست. تهدید دولت ارتجاعی اسرائیل به بمباران گسترده تر نوار غزه به بهانه مقابله با اسلامیستها، تشدید جنگ میان حماس و الفتح، تنها منجر به گسترش زخمهای موجود بر پیکر این مردم خواهد شد.

جنگ و وضعیت کنونی اقدامی بی مقدمه در تاریخ زندگی مردم این منطقه نیست. مسبب چنین وضعیتی تاریخا و در درجه اول دولت اسرائیل و سایر دولتهای مدافع سرکوب و کشتار و تحریم مردم فلسطین هستند. اما این جنگ در حال حاضر دارای سه طرف است. در یک طرف یکی از بزرگترین ماشینهای کشتار و آدمکشی جهان معاصر قرار دارد. دولت اسرائیل یک رکن ثابت جنگ و آدمکشی در منطقه است. جریانات راست و مذهبی در اسرائیل عامل مهمی در به شکست کشاندن هرگونه طرح صلحی در خاورمیانه هستند. در سوی دیگر حماس و جهاد اسلامی و جنبش تروريستى اسلام سياسى قرار دارند. این جریانات مورد حمایت گسترده جمهورى اسلامی و سوريه هستند. اسلام سياسى از سرکوب و ستم تاریخی اسرائیل و دولتهاى غربى علیه مردم عرب زبان و بطور مشخص علیه مردم فلسطین تغذیه میکند. یک عامل گسترش نفوذ این جنبش ارتجاعى٬ سرکوب و کشتار مستمر مردم فلسطين توسط اسرائيل و لاينحل ماندن مساله فلسطین است. جنبش اسلام سیاسی از زخم مسئله فلسطين برای خود سرمایه سیاسی میسازد و بقای خود را در باز نگهداشتن این زخم دیرینه و تداوم خصومت و جنگ در منطقه دنبال میکند. این هیولای اسلامی محصول مستقیم آمریکا و دولتهاى غربى است که اکنون در یک جنگ تروریستی به جان

 

مردم منطقه و جهان افتاده است. و بالاخره در سوی دیگر جریانات مرتجع و فاسد ناسیونالیست فلسطینی قرار دارند که مورد حمایت گسترده شیوخ مرتجع و دولتهاى ناسیونالیستی عرب قرار دارند. وجود مساله فلسطین عاملی برای سو استفاده ارتجاعی این جریانات براى بهره بردارى از موقعيت مردم محروم در فلسطین و خاورمیانه است.  

وضعیت حاضر خطیر و بغرنج است. دولت اسرائیل و متحدینش از برسمیت شناسی کشور مستقل فلسطینی لجوجانه سرباز میزنند. تمامی طرحهای نیم بند صلح به شکست کشیده شده اند. مردم یا تحت بمباران قرار دارند، یا زير فشار محاصره و تحريم اقتصادی اند، و یا قربانى بيدفاع جنگ باندهاى سياسى و نظامى اند. وضعیت حاضر میتواند در صورت عدم دخالت فعال بشريت متمدن رو به وخامت بیشتر رود. به این وضعیت سیاه باید فورا پایان داد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری معتقد است اگر آينده اى برای این مردم وجود داشته باشد، در گرو عروج يک خط مشى فعال، آزاديخواهانه و پيشرو و سوسیالیستی است. بايد به نيروى مردم به تروريسم و جنگ، اعم از دولتى و غير دولتى، اسلامی و ناسیونالیستی، فورا خاتمه داد. فراخوان ما به مردم اينست که به ميدان بيايند و سرنوشت خود را مستقل از دولتهای حاکم و جریانات ارتجاعی اسلامیستی و ناسیونالیستی و مذهبی در دست بگیرند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری معتقد است که مبانی یک جنبش مردمى در برابر چنين اوضاعى نميتواند دعوت به آرامش و حفظ وضع موجود و نتیجتا بقای حاکمیت دستجات مرتجع بر سرنوشت مردم باشد. چنین وضعیتی نه فقط عملى نيست، بلکه عادلانه نيست، آزاديخواهانه نيست، کارساز نيست. جنبش مقاومت مردمى در برابر جنگ و تروريسم فقط ميتواند حول پاسخهای اثباتی برای معضلات سیاسی و تاریخی گرهی این منطقه و با اتخاذ یک موضع فعال نه برای حفظ وضع موجود بلکه برای تغییر ریشه ای اين اوضاع سازمان یابد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری معتقد است حل مساله فلسطين و تشکیل کشور برابر و متساوی الحقوق فلسطینی يک رکن اصلی حل مسائل بغرنج خاورمیانه است. اين معضل تاريخى باید سریعا حل شود. مردم فلسطين بايد کشور مستقل خود را داشته باشند. بايد آمريکا و دولتهاى غربى را ناگزير کرد از حمايت يکجانبه خود از اسرائيل دست بردارند. بايد اسرائيل را وادار کنند صلح و استقلال فلسطين را بپذيرد. هرگونه تحریم اقتصادی و مالی باید فورا و بدون قید و شرط لغو گردد. حل مساله فلسطين مهم ترين رکن مقابله با اسلام سياسى و تروريسم اسلامى است و جزء اصلى يک دستور کار پيشرو و فعال در قبال اوضاع کنونى است .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری معتقد است که صلح در فلسطين بدون به چپ چرخيدن هردو جامعه در اسرائيل و در فلسطين مقدور نيست. سکولاريسم، عدالت طلبى و انساندوستی در هر دو سوى اين کشمکش بايد بر قوم پرستى و مذهب چيره شود، تا صلحی پایدار ممکن گردد. مساله فلسطين راه حل نظامى ندارد. ارعاب بر نمیدارد. در نتيجه نهايتا تا نگرش دو جامعه نسبت به هم و صف بندى سياسى ميان چپ و راست در درون هردو تغيير نکند، مساله بجاى خودش باقی ميماند. همين

 

امروز بخش وسيعى از مردم در فلسطين و اسرائيل خواهان پايان دادن به اين جنگ و کشتار  نفرت انگیز هستند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری براى يک صلح پایدار و حل ریشه ای مساله تلاش ميکند. در عين حال ما مخالفتی با هر پروسه صلح که به درجه ای جنگ، تحريم اقتصادی، فلاکت و بلاتکليفى مردم را تخفیف دهد، نداریم. ما معتقدیم بمنظور پايان دادن فورى به جنگ فرقه اى و کشتار مردم و اجتناب از سوء استفاده دولت اسرائيل براى تداوم بمباران مردم محروم فلسطين به بهانه مقابله با حماس٬ میتوان و باید با استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه جلوی سرکوبگری و بمباران و تحریم اقتصادی دولت اسرائیل و همچنین جنگ دستجات تروریستی اسلامی و جریانات ارتجاعی ناسیونالیستی را گرفت و از تشدید وخامت اوضاع کاست. 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری عميقا بر اين باور است که پايان دادن به جنگ و تروريسم و کینه توزی فرقه اى کار بشریت متمدن است. کار جنبشی است که براى برابرى حقوق و حرمت انسانها و به کرسى نشاندن آنها تلاش ميکند. تروريسم دولتى را با بزير کشيدن دولتهاى تروريست بايد خاتمه دارد. تروريسم غير دولتى را بايد با پايان دادن به مشقات و تبعيضات و استثمار و اختناقى که انسانها را به استيصال سوق ميدهد و قربانى جريانات و سازمانهاى مرتجع ضد بشرى ميکند، از بين برد. بايد قويا يک سياست تعرضى عليه مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى در دستور قرار داد. پاسخ ما مبارزه براى ايجاد جوامع باز و آزاد و برابر و مرفه و انسانی و سکولار است که در آن آدميزاد و جان و حرمت و آسايش اش هدف اساسى است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و احزابى نظير ما باید با هرسه سوى این جنگ و آدمکشی مقابله کنند. ما نمیخواهیم مردم زير حاکميت اسرائیل دست به موشک زندگى کنند، ما نمیخواهیم اسلام سياسى و حکومتهاى اسلامى را در خاورميانه تحمل کنيم، ما به بى کشورى مردم فلسطين و سرکوب هرروزه شان رضايت نمیدهيم. ما از تروريسم چه اسلامى و انتحارى و چه ارتشى و پاگونى بیزاریم، ما اين فقر و بی حقوقی گسترده در منطقه را نمیخواهیم. راه حل ریشه ای در دخالت گسترده بشریت متمدن است. بايد بشريت نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل اين اوضاع به ميدان بکشيم. اين سياست تنها راه تحفيف مشقات مردم فلسطين و حل مسئله فلسطين است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ – ۲۸ خرداد ۱۳۸۶