برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٩۶

 

 

 

مطالب نشریه شماره٩۶

برای یک دنیای بهتر

چرا وزارت خارجه دولت اسرائیل به دست و پا افتاده است؟گفتگو با آذر ماجدی در پاسخ به منشه امیر

آذر ماجدی

يادداشت سردبير٬ شماره ٩۶ کارگران هفت تپه ودولت ضد کارگر اسلامى

سیاوش دانشور
اول ماه مه خانه کارگر، سندیکالیسم، "کمیته های کارگری" و کمونیسم کارگری نسرین رمضانعلی
"یادگیری زندگی با اسلام رادیکال " علی جوادی
شاهزاده فدرالیست، فدرالیستهای مستاصل، و ناسیونالیستهای سرگردان
تظاهرات لندن ضد سرمایه داری است ! پاسخی به اظهارات صداى آمريکا علی طاهری

سوسیالیسم رابینسون کروزوئه:جوابی به محمد نبوی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

سخنی با کارگران ایران خودرو! کامران پایدار

فراخوان تجمع اول مه حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

دحزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فراخوان تجمع اول مه حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد کانادا حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ٩۶ نامه ها٬

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد