برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٩۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٩۵

برای یک دنیای بهتر

معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه منصور حکمت
يادداشت سردبير٬ شماره ٩۵ کارگران و "انتخابات" سیاوش دانشور
جهان سرمایه داری در بن بست با هیات دائر دفتر سياسى حزب
این سند اذعان به شکست سرمایه داری است علی جوادی
سخنرانى آذر ماجدى در دومين کنفرانس بين المللى لائيسيت سازمان آزادی زن

آتش گرفتن خانه یک پناهجو در ترکیه

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب
سايپا يدک؛ کار کنتراتی به جای کار قراردادی در سال جدید! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
پیروزی کارگران سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اطلاعیه سندیکاهای سراسری معلمان و کارگران ترکیه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
شروع اخراج کارگران در سال جدید! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد