برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٩٢

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٩٢

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٩٢؛سال ٨٨؛سال آلترناتيو کارگرى سیاوش دانشور
تکذیب میکنم!خواب نما شدن ایرج آذرین آذر ماجدی
پیام تبریک سال نو علی جوادی
در ضرورت "قطع بند ناف از انقلاب ۵٧"
در حاشیه یک یادداشت
اطلاعيه شماره ١ و ٢ و ٣؛جمعی از فعالین و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی – گوتنبرگ اطلاعيه
دستمزدهای پرداخت نشده ؛کارگران مهر کام پارس ایران خودرو ! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اخبارى از پالايشگاه اصفهان؛ترس رژيم از اعتصابات کارگرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
عسلويه؛ مبارزه براى افزايش دستمزد,گزارشی از فازهای يک تا پنج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اوضاع انديمشک همچنان ناآرام است آمار کشته شدگان به ١١ نفر رسيد حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
وضعيت اضطرارى در انديمشک! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعتصاب در ایران خودرو، کارگران ایتکو پرس !

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

درگیری و تجمع اعتراضی در آریا شهر تهران !

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

"خدمات کنسولى نميخواهيم"!سفارت جمهورى اسلامى بايد بسته شود!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران کارخانه ایده نگر قم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ٩٢ نامه ها٬

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد